Privacybeleid

De basis

Over dit privacybeleid

DISCLAIMER: Deze inhoud wordt alleen ter referentie in het Nederlands verstrekt. Het originele, in het Engels opgestelde Privacybeleid is de officiële en bindende versie.

Kahoot! doet er alles aan om de privacy en veiligheid van onze gebruikers te beschermen en transparant te zijn over hoe wij informatie over u verwerken. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen.

Met de diensten van Kahoot! kunnen onze gebruikers inhoud maken en uploaden, spellen spelen en hosten, en anderen uitnodigen om aan een spel deel te nemen. Kahoot! treedt ten aanzien van persoonsgegevens in gebruikerscontent en ten aanzien van persoonsgegevens die wij namens onze gebruikers op het platform mogelijk anderszins verzamelen en verwerken, op als gegevensverwerker. Dergelijke verwerking valt niet onder dit privacybeleid.

Wij wijzen u erop dat, wanneer wij u op de hoogte stellen van een ander of aanvullend privacybeleid, dat beleid van toepassing is op dergelijke interacties. Lees ons Privacybeleid ten aanzien van leerlingen voor meer informatie over de verwerking door Kahoot! van informatie over leerlingen wanneer deze via de diensten aan scholen met Kahoot! in de klas werken.

Over ons

Kahoot! is een over de hele wereld actieve educatieve technologie- en software-as-a-service-groep die een leerplatform aanbiedt voor de wereldwijde onderwijstechnologiemarkt. Wij richten ons op het ontwikkelen van een uitgebreid aanbod aan boeiende leermiddelen voor ondernemingen, de onderwijssector, maar ook voor particuliere gebruikers. Het Kahoot!-platform stelt iedereen die het platform gebruikt in staat om door middel van leren al zijn capaciteiten en talenten te ontsluiten. Meer informatie over onze diensten en hoe u daar gebruik van kunt maken is te vinden in onze algemene voorwaarden (AV) en op onze website.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn afhankelijk van de context van uw interacties met Kahoot!, de instellingen van uw Kahoot!-account, de producten en functies die u gebruikt, uw locatie, alsmede het toepasselijke recht. Maar de persoonsgegevens die wij verzamelen, zijn in grote lijnen in de volgende categorieën onder te brengen:

Gegevens die u aan ons verstrekt: u kunt bepaalde persoonsgegevens aan ons verstrekken wanneer u zich aanmeldt voor een Kahoot!-account en gebruik maakt van de diensten, contact opneemt met onze klantenservice, ons een e-mail stuurt, de diensten combineert met een andere website of dienst (bijvoorbeeld wanneer u ervoor kiest uw Google-account te verbinden met Kahoot!), dan wel op een andere wijze met ons communiceert. Bij deze informatie kan het onder meer gaan om:

 • Contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en functie van de contactpersoon van gebruikers (bijvoorbeeld bedrijven of onderwijsinstellingen);
 • Inloggegevens van uw account, zoals uw e-mailadres of gebruikersnaam en wachtwoord wanneer u zich aanmeldt voor een account bij ons;
 • Informatie over de houder van de account, zoals uw locatie, interesses, foto, organisatie, titel/functie, leeftijd, van welke Kahoot!-groepen u deel uitmaakt en met wie u door uw gebruikmaking van de diensten communiceert.
 • Met probleemoplossing en hulpvragen samenhangende gegevens. Dit zijn gegevens die u verstrekt of die wij verzamelen in verband met hulpvragen die wij van u ontvangen. Het kan hierbij gaan om contact- of verificatiegegevens, de inhoud van uw chats en andere communicatie met ons, alsmede om het product dat of de dienst die u gebruikt en waarop uw hulpvraag betrekking heeft;
 • Betalingsinformatie en andere financiële informatie die wij/onze betalingsverwerkers nodig hebben om de diensten te verlenen.
 • Communicatiegegevens. Bij verschillende van onze diensten kunt u informatie delen met anderen. U bepaalt daarbij wat u met wie deelt. Wanneer u bijvoorbeeld bent aangemeld en interactie hebt met bepaalde Kahoot!-diensten, bijvoorbeeld een opmerking achterlaat op de websites, maakt u mogelijk persoonsgegevens bekend aan ons en aan het algemene publiek. Wij raden u ten zeerste aan de bekendmaking van persoonsgegevens door middel van bijvoorbeeld het plaatsen van opmerkingen te beperken. Bedenk dat wanneer u persoonsgegevens publiekelijk deelt, bijvoorbeeld via het opmerkingengedeelte op onze website, de informatie die u bekendmaakt mogelijk openbaar beschikbaar komt en toegankelijk wordt via zoekmachines. Als u persoonsgegevens bekendmaakt via opmerkingen binnen een Kahoot!-groep, dat wil zeggen, niet het algemene publiek, bedenk dan dat de gegevens die u bekendmaakt beschikbaar zullen zijn voor andere groepsdeelnemers. Persoonsgegevens die via geplaatste opmerkingen bekend worden gemaakt, worden door Kahoot! als een gegevensverwerker verwerkt.

Gegevens die wij automatisch verzamelen: in sommige (maar niet alle) landen, waaronder begrepen landen binnen de EER, worden deze gegevens krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming beschouwd als persoonsgegevens. Bij informatie over het gebruik van de diensten kan het onder meer gaan om:

 • Informatie over uw browser of apparaat; deze wordt verzameld via uw apparaat. Het kan hierbij gaan om het MAC-adres, het type computer (Windows of Mac), de schermresolutie, de naam en versie van het besturingssysteem, de fabrikant en het model van het apparaat, de taal, het type en de versie van de internetbrowser en de versie van de diensten (bijvoorbeeld de app) die u gebruikt.
 • Gebruiksgegevens die worden verzameld wanneer u met onze diensten communiceert. Het kan hierbij onder meer gaan om de datums en tijdstippen waarop u zich toegang verschaft tot de diensten en om uw browseactiviteiten (bijvoorbeeld welke delen van de diensten u hebt gebruikt). Wij verzamelen ook informatie over de prestaties van de diensten, waaronder begrepen statistieken met betrekking tot de afleverbaarheid van e-mails en andere communicatie die u via de diensten verstuurt. Als u onze app gebruikt, kunnen wij informatie over uw gebruiksfrequentie van de app en andere prestatiegegevens verzamelen. Met deze informatie kunnen wij de inhoud en de werking van de diensten verbeteren en onderzoek naar en analyse van de diensten gemakkelijker maken.
 • Loggegevens, waarbij onze webservers logbestanden bijhouden waarin gegevens worden vastgelegd, bijvoorbeeld wanneer een apparaat zich toegang verschaft tot deze servers en de aard van elke toegang, waaronder begrepen de IP-adressen van herkomst en uw activiteit binnen de diensten (bijvoorbeeld de met uw gebruik samenhangende datum-/tijdstempels, uw deelname aan Kahoot!-spellen, resultaten, bekeken pagina’s en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u onderneemt (bijvoorbeeld welke functies u gebruikt)). Wij verschaffen ons mogelijk ook toegang tot metadata en andere informatie die verband houdt met bestanden die u naar onze diensten uploadt.
 • Cookies, waarmee wij informatie kunnen verzamelen zoals het type browser en andere anonieme gegevens over internetverkeer. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies.
 • Pixeltags (ook bekend als webbakens en clear gifs); deze kunnen worden gebruikt in combinatie met bepaalde diensten om, onder meer, de acties van onze gebruikers te volgen, het succes van marketingcampagnes te meten en statistieken samen te stellen over het gebruik van de diensten en responspercentages.
 • Analysegegevens, dat wil zeggen, het gebruik van analysediensten van derden, zoals Google Analytics, die cookies en soortgelijke technologieën gebruiken om informatie over het gebruik van de diensten te verzamelen en te analyseren en om verslag te doen van activiteiten en trends. Ga naar www.google.com/policies/privacy/partners/ voor meer informatie over de activiteiten van Google. U kunt zich ervoor afmelden door de opt-out browser add-on van Google Analytics te downloaden. Deze is te vinden op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Gegevens die wij verzamelen uit andere bronnen: van tijd tot tijd kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen vanuit andere bronnen, bijvoorbeeld onze partners, integraties of andere derden, bijvoorbeeld wanneer u een derde toestemming hebt gegeven om uw gegevens met ons te delen.

3. Gebruik van persoonsgegevens

Wij kunnen uw door ons verzamelde persoonsgegevens gebruiken voor de doeleinden en op de rechtsgronden die hieronder worden genoemd:

 • Verlenen van de diensten. Dit houdt in het gebruik van uw persoonsgegevens om de functionaliteit van de diensten aan u beschikbaar te stellen. Hierbij kan het onder meer gaan om het realiseren van toegang tot een account en het beantwoorden van uw vragen. Maar wij kunnen u hiermee ook de mogelijkheid bieden gebruik te maken van de verschillende functies van onze diensten, bijvoorbeeld dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer een Kahoot!-spel met u wordt gedeeld of wanneer u bent uitgenodigd om deel te nemen aan een uitdaging. Wij ondernemen deze activiteiten om onze contractuele relatie met u te beheren en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • U in staat stellen bepaalde functies te gebruiken. Wij kunnen uw persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigde belang automatisch verwerken om u in staat te stellen bepaalde functies van onze diensten te gebruiken, bijvoorbeeld om een Kahoot te publiceren, een opmerking te plaatsen, lid te worden van een groep of een specifieke Kahoot!-gebruiker te ‘volgen’. Houd er rekening mee dat sommige van deze functies alleen beschikbaar zijn als onderdeel van een abonnement. Als u in deze gevallen uw persoonsgegevens wilt verwijderen, kunt u dit normaal gesproken zelf doen via uw account.
 • Met u communiceren. Het kan nodig zijn dat wij met u communiceren over uw account en u als klant ondersteuning bieden om ons contract met u voor het gebruik van de diensten uit te voeren of, wanneer wij geen contract met u hebben afgesloten, om op grond van onze gerechtvaardigde belangen onze diensten te beheren en te ondersteunen. Als u bijvoorbeeld onze app gebruikt, kunnen wij u vragen of u pushberichten wilt ontvangen over activiteiten in uw account. Als u zich hebt aangemeld voor deze pushberichten en ze niet langer wenst te ontvangen, kunt u ze uitschakelen via uw besturingssysteem. Wij kunnen u ook systeemwaarschuwingsmeldingen sturen op grond van onze gerechtvaardigde belangen in het beheer van de diensten en het aanbieden van bepaalde functies. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld informeren over tijdelijke of permanente veranderingen in onze diensten, zoals geplande uitval, beveiligings- of nalevingsberichten, informatie over nieuwe functies, versie-updates, releases, misbruikwaarschuwingen en wijzigingen in dit privacybeleid.
 • De diensten ondersteunen en verbeteren. Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om de diensten te verlenen, te ondersteunen en te verbeteren om ons contract met u voor het gebruik van de diensten uit te voeren of, wanneer wij geen contract met u hebben afgesloten, om op grond van onze gerechtvaardigde belangen de diensten te beheren en te verbeteren en bepaalde functies aan te bieden. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat uw gegevens met derden worden gedeeld om onze diensten te verlenen en te ondersteunen of om bepaalde functies van de diensten aan u ter beschikking te stellen. Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met derden, nemen wij maatregelen om uw gegevens te beschermen op een wijze die in overeenstemming is met onze verplichtingen ingevolge de toepasselijke privacywetgeving. Zie het artikel ‘Bekendmaking van persoonsgegevens’ hieronder voor meer informatie over de wijze waarop wij uw gegevens delen.
 • Aankopen en betalingen. Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om bedragen die u aan ons verschuldigd bent te factureren en te incasseren, om ons contract met u voor het gebruik van de diensten uit te voeren of, wanneer wij geen contract met u hebben afgesloten, om in overeenstemming met onze gerechtvaardigde belangen onze diensten te exploiteren en te beheren. Dit houdt onder meer in dat wij u e-mails, facturen, ontvangstbewijzen en betalingsherinneringen kunnen sturen, maar u er bijvoorbeeld ook op kunnen attenderen als wij een ander creditcardnummer nodig hebben. Voor de veilige verwerking van creditcardtransacties maken wij gebruik van externe partijen en deze externe partijen verzamelen factuurgegevens om uw bestellingen en creditcardbetalingen te verwerken. Zie het artikel ‘Onze beveiliging’ in dit privacybeleid voor meer informatie over de stappen die wij nemen om die gegevens te beschermen.
 • Misbruik en oneigenlijk gebruik van de diensten voorkomen. Voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken ter bescherming van onze diensten tegen misbruik of oneigenlijk gebruik, ter bescherming van de rechten van onze gebruikers, ter waarborging van de naleving van onze AV en het toepasselijke recht, alsmede om beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden. Zo kunnen wij bijvoorbeeld periodiek de inhoud controleren die onze gebruikers plaatsen of weergeven, om te waarborgen dat deze inhoud voldoet aan onze AV, onder meer door middel van geautomatiseerde filtermechanismen. Dit komt ten goede aan alle gebruikers die zich aan onze AV houden, omdat het misbruik vermindert en ons helpt een betrouwbaar platform in stand te houden. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor dit doel op grond van ons gerechtvaardigde belang om misbruik en oneigenlijk gebruik van de diensten tegen te gaan.
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan verzoeken van overheidsinstanties, gerechtelijke bevelen, geldige verzoeken tot inzage, geldige dagvaardingen en andere toepasselijke wettelijke mechanismen. Het kan hierbij gaan om persoonsgegevens die nodig zijn om informatie te verstrekken aan vertegenwoordigers en adviseurs, waaronder begrepen advocaten en accountants, om ons te helpen te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of beveiligingsvereisten op grond van onze gerechtvaardigde belangen, alsmede om persoonsgegevens die nodig zijn om een rechtszaak, arbitrage of soortgelijke juridische procedure in te stellen of ons in een dergelijke situatie te kunnen verdedigen.
 • Optimaliseren en personaliseren van de dienst. Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om u suggesties aan de hand te doen en u op maat toegesneden functies binnen onze diensten aan te bieden die uw beleving optimaliseren en personaliseren. Wij kunnen bijvoorbeeld op basis van eerder door u gespeelde Kahoot!-quizzen, uw locatie, schoolbestuur of voorkeuren op de websites bepaalde categorieën Kahoot!-quizzen weergeven. Een dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens vindt plaats op grond van onze gerechtvaardigde belangen bij het beheer van de diensten en het aanbieden van bepaalde functies.
 • Analyse van gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor het analyseren van gegevens op grond van onze gerechtvaardigde zakelijke belangen in het versterken en verbeteren van onze producten en diensten voor onze gebruikers. Wij gebruiken analysegegevens bijvoorbeeld om productaanbevelingen, doelgroepsegmentatie en voorspelde demografische functies voor onze gebruikers mogelijk te maken.
 • Personaliseren van de dienst. Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt om de dienst, inhoud en advertenties die wij u aanbieden te personaliseren op grond van onze gerechtvaardigde belangen bij het ondersteunen van onze marketingactiviteiten en het aanbieden van bepaalde functies binnen de dienst.
 • Marketing. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u marketinginformatie, productaanbevelingen en niet op concrete transacties betrekking hebbende communicatie (zoals e-mail, telemarketinggesprekken, sms of pushberichten) over ons te doen toekomen, in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren en dit privacybeleid. Wij sturen u geen ongevraagde schriftelijke marketingboodschappen toe.
 • U in staat stellen deel te nemen aan sweepstakes, prijsvragen en soortgelijke promoties. Wij kunnen u de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan sweepstakes, prijsvragen en soortgelijke promoties. Voor sommige van deze activiteiten gelden aanvullende regels, die aanvullende informatie kunnen bevatten over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en bekendmaken. Deelname aan deze activiteiten is volledig facultatief en onderworpen aan een afzonderlijke ‘just in time’-kennisgeving zoals vereist. Wij ondernemen deze activiteiten om onze contractuele relatie met u te beheren.
 • Geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens. De persoonsgegevens van de gebruiker kunnen worden gebruikt om gegevens over onze gebruikers en het gebruik van de diensten door onze gebruikers te combineren en te anonimiseren om geaggregeerde, geanonimiseerde statistieken te creëren die wij kunnen gebruiken om bepaalde functies binnen de diensten aan te bieden en om de diensten op grond van onze gerechtvaardigde belangen te promoten en te verbeteren.

Wij verkopen geen persoonsgegevens en wij sturen geen marketingboodschappen van derden naar onze gebruikers. Ten behoeve van de CCPA en ten behoeve van artikel 12 hieronder wordt onder ‘verkoop’ verstaan de bekendmaking van persoonsgegevens tegen een geldelijke of andersoortige vergoeding, maar bijvoorbeeld niet de overdracht van persoonsgegevens als een activum dat deel uitmaakt van een fusie, faillissement of andere vervreemding van het geheel of een deel van onze activiteiten.

4. Integraties van derden

Wij kunnen de persoonsgegevens die wij verzamelen of via de diensten ontvangen, als verwerker en zoals anderszins vermeld in dit privacybeleid, gebruiken om uw gebruik van de integraties en plug-ins die u kiest om met uw Kahoot!-account verbinding te maken, mogelijk te maken. Als u er bijvoorbeeld voor kiest een Google-integratie te koppelen aan uw Kahoot!-account, vragen wij u ons toestemming te geven om, al naar gelang van toepassing, uw Google Sheets, Google-contacten, Google Analytics en Google Drive te bekijken en/of te downloaden. Dit stelt ons in staat uw Google-integratie(s) te configureren in overeenstemming met uw voorkeuren.

De diensten en websites bevatten socialmediafuncties, zoals socialmediaplug-ins met Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok en Facebook. Deze functies kunnen informatie verzamelen over uw IP-adres en welke pagina’s u op onze websites bezoekt. Bovendien kunnen ze een cookie instellen om ervoor te zorgen dat de functie naar behoren werkt. Socialmediafuncties en -widgets worden ofwel door een derde partij of rechtstreeks op onze website gehost. Wij zijn ook aanwezig op socialmediaplatforms, waaronder Facebook, Twitter en Instagram. Alle informatie, mededelingen of materialen die u via een socialmediaplatform aan ons doet toekomen, vindt plaats op eigen risico zonder dat u daarbij enige privacy kunt verwachten. Wij hebben geen zeggenschap over de activiteiten van andere gebruikers van deze platforms of de activiteiten van de platforms zelf. Uw interactie met deze functies en platforms valt onder het privacybeleid van de bedrijven die ze aanbieden.

5. Websites van derden

De websites bevatten links naar andere websites, waarvan de omgang met privacy kan verschillen van de wijze waarop wij met privacy omgaan. Als u aan deze websites persoonsgegevens verstrekt, vallen uw gegevens onder het privacybeleid van de desbetreffende website. Wij raden u aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt zorgvuldig te lezen.

Dit privacybeleid heeft geen betrekking op, noch wij zijn verantwoordelijk voor de praktijken betreffende privacy, persoonsgegevens of anderszins van derden, waaronder begrepen derden die een website of dienst exploiteren waarnaar de diensten een link bevatten. De opname van een link in de diensten impliceert niet dat wij of de aan ons gelieerde bedrijven de gelinkte website of dienst onderschrijven.

Daarnaast zijn wij niet verantwoordelijk voor het beleid of de praktijken van andere organisaties op het gebied van het verzamelen, het gebruik, de bekendmaking of de beveiliging van gegevens, zoals Facebook, Twitter, WhatsApp, Apple, Google, Microsoft of enigerlei andere appontwikkelaars, appaanbieders, aanbieders van socialmediaplatforms, aanbieders van besturingssystemen, aanbieders van draadloze diensten of fabrikant van apparaten, ook niet met betrekking tot persoonsgegevens die u aan deze of andere organisaties bekendmaakt.

6. Uw rechten inzake gegevensbescherming

Afhankelijk van het land waar u woonachtig bent, hebt u mogelijk een of alle van de hiernavolgende rechten inzake gegevensbescherming:

 • Inzage. U hebt het recht te weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
 • Rectificatie en aanvulling. U kunt ons vragen om fouten in uw persoonsgegevens te corrigeren.
 • Gegevenswissing (recht op vergetelheid). U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te wissen en wij zullen dit verzoek respecteren en inwilligen.
 • Beperking. U kunt ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Bezwaar. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit). U kunt ons vragen u of anderen uw persoonsgegevens te verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat.

 • Klacht indienen bij gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt over ons verzamelen en ons gebruik van uw persoonsgegevens een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land. De contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten in de EU en de EER zijn hier te vinden.
 • Het recht om uw toestemming in te trekken. Als persoonsgegevens worden verzameld of verwerkt op basis van toestemming of als u bijvoorbeeld toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van marketing-e-mails van Kahoot!, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van uw voorafgaand aan uw intrekking door ons verwerkte persoonsgegevens, noch op de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming.

 

Wij wijzen u erop dat op de bovenstaande rechten uitzonderingen en beperkingen van toepassing kunnen zijn. Wij kunnen bijvoorbeeld geen persoonsgegevens verstrekken indien dit onze geheimhoudingsplicht zou schenden en wij kunnen bijvoorbeeld geen persoonsgegevens wissen indien wij een wettelijke verplichting hebben om dergelijke gegevens te bewaren.

Uw rechten uitoefenen.

U kunt persoonsgegevens die aan uw account zijn gekoppeld zelf corrigeren en/of verwijderen in de gebruikersinstellingen op uw accountpagina. Als u gebruik wilt maken van een van de andere privacyrechten die op u van toepassing zijn, kunt u dat doen door via e-mail contact met ons op te nemen: privacy@kahoot.com.

Als wij een e-mail van u ontvangen, kunnen wij u vragen uw identiteit te verifiëren om te voldoen aan het toepasselijke recht en om efficiënt op uw verzoek te kunnen reageren.

7. Bekendmaking van persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden buiten Kahoot!, behoudens in de volgende beperkte omstandigheden:

 1. Gelieerde bedrijven. Omwille van onze gerechtvaardigde zakelijke doeleinden of om diensten te verlenen waarbij mogelijk één of meer van onze gelieerde bedrijven betrokken zijn, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met en bekendmaken aan de bedrijven in de Kahoot! Groep.
 2. Dienstenaanbieders. Het kan voorkomen dat wij uw gegevens delen met onze externe dienstenaanbieders die namens ons werken ten behoeve van de in dit privacybeleid beschreven doeleinden. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om bedrijven die wij hebben ingehuurd om ons te helpen bij de levering en ondersteuning van onze diensten of bij de bescherming en beveiliging van onze systemen en diensten en andere bedrijfsgerelateerde functies. Andere voorbeelden: het analyseren van gegevens, het hosten van gegevens, het inschakelen van technische ondersteuning voor onze diensten, het verwerken van betalingen en het leveren van inhoud.
 3. Reclamepartners: Kahoot! kan met externe reclameplatforms en socialmediakanalen samenwerken om onze diensten te promoten, zowel op onze websites als op websites van derden. Daartoe kunnen wij beperkte persoonsgegevens van onze gebruikers delen om dit doel te bereiken. Wij en onze externe reclamepartners kunnen bijvoorbeeld cookies, pixels en webbakens en soortgelijke technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw activiteiten op de website en andere websites, met als doel u op basis van uw browseractiviteiten en interesses reclame aan te bieden. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.
 4. Openbare instantie(s). Bevoegde wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties, overheidsdiensen, rechtbanken of andere derden ten aanzien waarvan wij vinden dat bekendmaking noodzakelijk is (a) vanwege toepasselijke wet- of regelgeving, (b) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen of (c) om uw vitale belangen of die van anderen te beschermen.
 5. Een potentiële koper (en diens vertegenwoordigers en adviseurs) in het geval van een verkoop, fusie, consolidatie, liquidatie, reorganisatie of overname. In dat geval zal elke koper/verwerver onderworpen zijn aan onze verplichtingen ingevolge dit privacybeleid, waaronder begrepen uw rechten betreffende inzage en keuze. Wij brengen u van een dergelijke wijziging op de hoogte door u een e-mail te sturen of een bericht op onze website te plaatsen.
 6. Andere personen in combinatie met uw toestemming.

Ook kunnen wij voor statistische doeleinden met geselecteerde derden geanonimiseerde, geaggregeerde informatie delen. Wanneer wij een beroep doen op derden om namens ons diensten te verlenen en deze derden uw persoonsgegevens verwerken, gaan wij met deze derden verwerkersovereenkomsten aan om te waarborgen dat zij voldoen aan hoge niveaus van vertrouwelijkheid en de beste aanpak op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens hanteren. Wij beoordelen deze niveaus en aanpak regelmatig en houden een lijst bij van alle subverwerkers die worden ingezet voor de onder dit privacybeleid vallende diensten.

9. Onze beveiliging

Wij nemen passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging en vernietiging en houden daarbij rekening met de risico’s die de verwerking en de aard van de persoonsgegevens met zich meebrengen. Zie onze beveiligingspagina voor meer informatie over onze beveiligingsprocedures. Als u vragen hebt over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kunt u via e-mail contact met ons opnemen: privacy@kahoot.com.

Om te kunnen inloggen op een Kahoot!-account hebt u een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Gebruikers moeten hun gebruikersnaam en wachtwoord veilig bewaren en nooit aan derden bekendmaken. Omdat de informatie in de Kahoot!-account van een gebruiker privé is, worden accountwachtwoorden ‘gehasht’, wat betekent dat wij het wachtwoord van een gebruiker niet kunnen zien. Vergeten wachtwoorden kunnen wij ook niet opnieuw versturen. In dat geval geven wij gebruikers enkel instructies over hoe zij hun wachtwoord kunnen resetten.

10. Internationale doorgifte

Wij verzamelen over de hele wereld gegevens en kunnen uw gegevens overdragen, verwerken en opslaan buiten het land waar u woonachtig bent, overal waar wij of onze externe dienstenaanbieders actief zijn om u de diensten te kunnen aanbieden. Het kan daarbij gaan om landen waar de gegevensbescherming, privacyrechten en andere wetgeving mogelijk minder omvattend zijn als in uw land. Telkens wanneer wij uw gegevens doorgeven, nemen wij maatregelen, waaronder preventieve maatregelen, om ervoor te zorgen dat uw gegevens altijd veilig zijn.

Voor alle internationale doorgiftes, zowel binnen de Kahoot! Groep als aan onze subverwerkers, waarborgen wij dat de ontvanger van uw persoonsgegevens een adequaat beschermingsniveau biedt door met onze subverwerkers passende back-to-backovereenkomsten af te sluiten. Alle internationale doorgiftes vinden plaats op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen.

Kahoot! hanteert strenge organisatorische en technische maatregelen om de op onze servers en die van onze vertrouwde derden opgeslagen persoonsgegevens te beschermen. De toegang tot persoonsgegevens die wij omwille van het verlenen van de diensten verwerken, wordt beperkt door middel van inloggegevens, multifactorauthenticatie, toegang op basis van ‘need-to-know’ en beperkte toegang tot administratieve accounts voor de medewerkers die toegang moeten hebben om hun taken jegens u te kunnen uitvoeren, zoals het verlenen van ondersteunende diensten.

Als u meer wilt weten over internationale doorgifte bij Kahoot! en de maatregelen die wij nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden, neem dan via e-mail contact met ons op: privacy@kahoot.com.

11. Bewaren van gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Wij bewaren persoonsgegevens wanneer wij daartoe een aanwezige gerechtvaardigde zakelijke of wettelijke verplichting hebben. Onze bewaartermijnen variëren al naar gelang het type gegevens, maar over het algemeen baseren wij ons voor het vaststellen van de bewaartermijn op de volgende criteria:

 • Is het wettelijk of contractueel noodzakelijk om de gegevens te bewaren?
 • Zijn de gegevens nodig om onze diensten te verlenen?
 • Hebben onze gebruikers toegang tot de gegevens in hun Kahoot!-accounts en hebben ze daar de mogelijkheid ze te verwijderen?
 • Verwachten onze gebruikers redelijkerwijs dat wij de gegevens bewaren totdat zij ze verwijderen of totdat hun Kahoot!-accounts worden gesloten of beëindigd.

Wanneer wij geen gerechtvaardigde zakelijke noodzaak meer hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, wissen of anonimiseren wij uw persoonsgegevens of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), slaan wij uw persoonsgegevens veilig op en isoleren ze van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

12. Consumenten in Californië

Persoonsgegevens worden niet door ons verkocht.

De CCPA verleent consumenten specifieke rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. U hebt het recht om bedrijven die onder de CCPA vallen (waaronder mogelijk begrepen onze gebruikers met wie u een relatie hebt) te verzoeken bepaalde informatie over het verzamelen en het gebruik van uw persoonsgegevens in de afgelopen 12 maanden aan u bekend te maken. Bovendien hebt u het recht om dergelijke bedrijven te vragen de over u verzamelde persoonsgegevens te wissen, behoudens bepaalde uitzonderingen. Als het bedrijf persoonsgegevens verkoopt, hebt u het recht ervoor te kiezen dat uw gegevens niet worden verkocht. Ten slotte mag een bedrijf u niet discrimineren omdat u gebruik maakt van een CCPA-recht.

Bij het aanbieden van diensten aan zijn gebruikers handelt Kahoot! als een ‘service provider’ (dienstverlener) ingevolge de CCPA en ons ontvangen en verzamelen van persoonsgegevens van consumenten wordt namens onze gebruikers voltooid om ons in staat te stellen de diensten te verlenen. Gelieve verzoeken om inzage of verwijdering van uw persoonsgegevens ingevolge de CCPA te richten aan de gebruiker met wie u een directe relatie hebt.

In overeenstemming met de Californische wet zullen wij, als u ervoor kiest gebruik te maken van uw toepasselijke CCPA-rechten, u geen andere prijzen in rekening brengen of u een andere kwaliteit diensten aanbieden. Als wij ooit een financiële prikkel of productverbetering aanbieden die afhankelijk is van het feit of u uw persoonsgegevens verstrekt, doen wij dit uitsluitend wanneer de voordelen voor u in redelijke verhouding staan tot de waarde van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

13. Do Not Track

Bepaalde wetten van Amerikaanse staten vereisen dat wij aangeven of wij de “Do Not Track”-instellingen in uw browser respecteren. Kahoot! houdt zich aan de normen die in dit privacybeleid uiteen worden gezet en controleert noch volgt Do Not Track-browserverzoeken.

14. Wijzigingen in dit beleid

Wij kunnen dit privacybeleid te allen tijde en van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van het privacybeleid wordt weergegeven door de versiedatum bovenaan dit privacybeleid. Alle herzieningen en wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na de bekendmaking ervan, waarbij bekendmaking op elke wijze kan plaatsvinden, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot het plaatsen van een herziene versie van dit privacybeleid of een andere kennisgeving op de websites. Wij raden u aan dit privacybeleid regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van wijzigingen die voor u gevolgen kunnen hebben.

15. Vragen, opmerkingen en zorgen

Als u vragen of opmerkingen hebt of als u zich zorgen maakt over de wijze waarop wij zijn omgegaan met een privacyaangelegenheid, kunt u contact met ons opnemen, via e-mail: privacy@kahoot.com; of per post:

Kahoot! AS
Fridtjof Nansens plass 7
0160 OSLO

16. Definities

In dit privacybeleid worden voor de volgende termen de volgende definities gehanteerd:

Onder ‘gelieerd bedrijf’ wordt een entiteit verstaan die direct dan wel indirect zeggenschap heeft over een entiteit, wordt beheerd door een entiteit of met een entiteit onder gezamenlijke zeggenschap staat.

Onder ‘apps’ worden de softwareapplicaties/mobiele applicaties van Kahoot! verstaan.

‘CCPA’ staat voor de California Consumer Privacy Act van 2018.

Onder ‘zeggenschap’ wordt een eigendomsbelang, stemrecht of vergelijkbaar belang verstaan dat vijftig procent (50%) of meer vertegenwoordigt van de totale, op dat moment uitstaande belangen van de entiteit in kwestie. De term ‘beheerd’ dient dienovereenkomstig te worden geïnterpreteerd.

‘EER’ staat voor Europese Economische Ruimte.

‘EU’ staat voor Europese Unie.

‘Kahoot!’ staat voor Kahoot ASA, fiscaal identificatienummer 997 770 234, gevestigd te Fridtjof Nansens plass 7, 0160 Oslo, Noorwegen.

Onder ‘persoonsgegevens’ wordt alle informatie verstaan waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd of die kan worden gebruikt om een persoon direct of indirect te identificeren. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn, doch zijn niet beperkt tot, de voor- en achternaam, de geboortedatum, het e-mailadres, het geslacht, het beroep en andere demografische informatie.

Onder ‘privacybeleid’ wordt dit Kahoot!-privacybeleid verstaan.

Onder ‘diensten aan scholen’ worden de producten verstaan die in Kahoot! EDU en Kahoot! voor scholen worden aangeboden aan scholen en leerkrachten/docenten.

Onder ‘diensten’ worden de Kahoot!-diensten verstaan, waaronder begrepen software die beschikbaar is op ons platform.

Onder ‘informatie over het gebruik van de diensten’ wordt informatie verstaan die wij automatisch verzamelen via uw gebruik van de diensten en zoals nader wordt beschreven in bovenstaand artikel ‘Persoonsgegevens die wij verwerken’.

‘AV’ staat voor de algemene voorwaarden van Kahoot!. Deze kunnen hier worden ingezien.

Onder ‘derde land’ wordt elk land verstaan dat geen lid is van de EU/EER.

Met ‘gebruiker’, ‘u’ en ‘uw’ wordt elke persoon of entiteit aangeduid die gebruik maakt van onze dienst(en).

Onder ‘bezoeker’ wordt, afhankelijk van de context, elke persoon verstaan die onze Kahoot!-websites of kantoren bezoekt, dan wel anderszins met ons in contact komt tijdens onze evenementen of in verband met onze marketing- of wervingsactiviteiten.