DISCLAIMER: Deze inhoud wordt alleen ter referentie in het Dutch verstrekt. De originele, in het Engels opgestelde Algemene voorwaarden zijn de officiële en bindende versie

Gewijzigd: 26 maart 2024

Algemene voorwaarden van Kahoot!

1. Welkom bij Kahoot!

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Kahoot!-services en ons Platform. We raden u aan deze zorgvuldig door te nemen. Zie ook de definities onderaan deze bladzijde. De Voorwaarden en eventuele bijlagen daarbij, inclusief onze Beleid inzake Aanvaardbaar gebruik, toepasselijke richtlijnen en eventuele Serviceplan(nen), vormen een wettelijke Overeenkomst tussen u en Kahoot! voor uw gebruik van de Kahoot! Diensten. Indien u, of een Organisatie waaraan u bent gelieerd, een Bedrijfsovereenkomst met Kahoot! hebt afgesloten, is uw gebruik van de Services en Bronnen van Kahoot! onderhevig aan de Bedrijfsovereenkomst en de documenten die daarin zijn opgenomen.

Deze Voorwaarden definiëren de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Kahoot!-services en -bronnen. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met uw gebruik van de Services en Bronnen van Kahoot!

In aanvulling op deze Voorwaarden staat in ons Privacybeleid en Cookiebeleid beschreven hoe we de persoonlijke informatie verwerken die we mogelijk verzamelen als u gebruikmaakt van de Services van Kahoot! en hoe we uw privacy beschermen. In ons Privacybeleid voor leerlingen vindt u meer informatie over onze verwerking van de persoonlijke gegevens van leerlingen, die we verzamelen als verwerker of 'schoolambtenaar' namens de school of leerkracht.

2. Verantwoordelijk gebruik en gedrag

2.1 Algemeen

U gaat ermee akkoord de Services en Bronnen van Kahoot! uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze zijn bedoeld en zoals toegestaan door de Overeenkomst en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Indien u de Kahoot! Diensten gebruikt in strijd met de Overeenkomst of de toepasselijke wetgeving, kunnen wij uw account beëindigen en/of uw gebruik van de Kahoot! Diensten opschorten. Uw account is persoonlijk en uitsluitend bedoeld voor gebruik door u, ongeacht of dit gebeurt in een privé of professionele capaciteit, en uw account mag niet worden gedeeld met of worden gebruikt door anderen.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en alle niet-openbare verificatiegegevens die zijn gekoppeld aan uw gebruik van de Services van Kahoot! U moet ons klantenserviceteam onmiddellijk informeren over mogelijk misbruik van uw accounts, verificatiegegevens of andere beveiligingsincidenten gerelateerd aan de Services van Kahoot!.

U vertegenwoordigt en garandeert dat de informatie die u verstrekt tijdens de registratie van een account nauwkeurig is en dat u persoonlijke informatie niet verkeerd zult voorstellen of anderszins niet eerlijk bent over uw identiteit in verband met uw gebruik van de Services. Kahoot! behoudt zich alle rechten voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen iedereen die persoonlijke informatie verkeerd weergeeft of anderszins oneerlijk is over zijn identiteit in verband met zijn gebruik van de Diensten. Niettegenstaande het voorgaande, erkent u dat Kahoot! de juistheid van informatie ingediend door een gebruiker of de identiteit van een gebruiker die ervoor kiest om de Diensten te gebruiken niet kan garanderen. We zijn niet verplicht om de identiteit van gebruikers te verifiëren.

2.2 Overname van controle door beheerder

Als u een e-mailadres gebruikt dat is verstrekt door een Organisatie waaraan u bent gelieerd (zoals een werkgever of school) om de Kahoot!-service te bestellen, verklaart u dat u over de bevoegdheid beschikt om het domein van die Organisatie te gebruiken om u aan te melden voor een Service-abonnement als lid van die Organisatie. De Organisatie, als eigenaar van het domein verbonden aan uw e-mailadres, kan de controle overnemen en uw gebruik van de Kahoot! Diensten beheren. In dat geval kan de door uw Organisatie aangewezen Beheerder (i) uw account controleren en beheren, met inbegrip van het wijzigen en beëindigen van uw toegang en (ii) uw gegevens, met inbegrip van de inhoud van uw mededelingen en bestanden, raadplegen en verwerken. Kahoot! kan u informeren dat uw gekoppelde Organisatie de controle heeft overgenomen van de Kahoot!-services die onderdeel zijn van uw Service-abonnement, maar Kahoot! is niet verplicht om een dergelijke kennisgeving te verstrekken. Indien uw Organisatie uw gebruik van de Kahoot! Diensten beheert of de gebruiker verbonden aan uw Serviceplan beheert, richt uw verzoeken en vragen inzake datasubject en privacy dan aan uw beheerder. Als uw Organisatie uw gebruik van de Kahoot!-service of dergelijke gebruikers niet beheert, stuurt u uw verzoeken van gegevensbetrokkenen en vragen over privacy naar Kahoot! via privacy@kahoot.com.

3. Gelicentieerde rechten

De Services en Bronnen van Kahoot! zijn eigendom van Kahoot! en de contentlicentiegevers van Kahoot! (indien van toepassing). We verlenen u een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare licentie om gebruik te maken van de Services en Bronnen van Kahoot! (de 'Licentie') in overeenstemming met de Overeenkomst.

In het geval van onze Gratis Service-abonnementen geldt de Licentie alleen voor gebruik voor niet-commerciële doeleinden. Indien u de Kahoot! Diensten en Middelen voor professionele of commerciële doeleinden wilt gebruiken, moet u een Betaald serviceplan hebben. In ieder geval is het niet toegestaan om Kahoot! te gebruiken voor reclame-, marketing- of verkoopactiviteiten, tenzij dit uitdrukkelijk door Kahoot! is toegestaan in een overeenkomst of onder uw Serviceplan. U gaat ermee akkoord u te houden aan ons Beleid inzake acceptabel gebruik en enige andere richtlijnen voor gebruikers die op elk moment van toepassing zijn op uw gebruik van de Services en Bronnen van Kahoot!

Met uitzondering van de rechten die uitdrukkelijk aan u zijn verleend in de Overeenkomst, verleent Kahoot! geen recht, titel of belang aan u in de Service of Bronnen van Kahoot! Ter voorkoming van enige twijfel: u mag geen kosten in rekening brengen of betaling vereisen als onderdeel van uw gebruik van de Service of Bronnen, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is goedgekeurd door Kahoot!

Alle handelsmerken die worden getoond op het Platform van Kahoot! zijn uitsluitend het eigendom van Kahoot! of hun licentiegevers. De Overeenkomst verleent u geen rechten om enig merk voor welk doeleinde dan ook te gebruiken, of dit nu gaat om commercieel of niet-commercieel gebruik.

Kahoot! behoudt zich het recht voor om de Services op elk gewenst moment te upgraden en/of te wijzigen. U kunt regelmatig worden geïnformeerd over Upgrades via e-mail naar uw geregistreerde e-mailaccount, of via meldingen in de App of de Service.

4. Service-abonnementen en contentabonnementen van Kahoot!

4.1 Beschikbare Service-abonnementen

De Services van Kahoot! zijn beschikbaar via verschillende Service-abonnementen. Onze Websites bieden meer informatie over de beschikbare Service-abonnementen, die als volgt kunnen worden gecategoriseerd:

  1. Gratis Service-abonnementen: Onze gratis Service-abonnementen bieden toegang tot een beperkte set functies in de Services van Kahoot! De gratis Service-abonnementen kunnen uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden.
  2. Betaalde Service-abonnementen: Onze betaalde Service-abonnementen bieden toegang tot meer functies en functionaliteit. De Betaalde serviceplannen zijn toegestaan voor gebruik in professionele en commerciële omgevingen, zoals opleidingen, enquêtes en evenementen, zowel voor intern als extern publiek. De beschikbare functies en functionaliteiten zijn afhankelijk van het type plan. Voor elk abonnement gelden beperkingen voor het aantal licenties en deelnemers.

De Service-abonnement verschillen op basis van de Kahoot!-service waarop u zich hebt geabonneerd. De content en functies van een Service-abonnement kunnen variëren op basis van wanneer u zich hebt aangemeld en of u zich hebt aangemeld via onze Website of via de App. Op onze website vindt u meer informatie over de verschillende Service-abonnementen.

U kunt uw Service-abonnementen beheren via uw Kahoot!-gebruikersaccount. Als u een Betaald Service-abonnement hebt gekocht via een distributieplatform zoals Google Play of de Apple App Store, moet u uw account beheren via dat betreffende platform.

4.2 Contentabonnementen

U kunt naast het door u gekozen Service-abonnement bepaalde Contentabonnementen aanschaffen via het Kahoot!-platform, zoals de Kahoot!+ AccessPass of abonnementen op kanalen van Geverifieerde makers.

Met een Contentabonnement hebt u toegang tot een contentbibliotheek die naar eigen goeddunken van Kahoot! wordt beheerd.
U erkent dat de content die beschikbaar is via elk Contentabonnement aan wijzigingen onderhevig is naar goeddunken van Kahoot!, inclusief, zonder enige beperking, de verwijdering en toevoeging van content of wijziging van bestaande content.

U gaat ermee akkoord de via Contentabonnementen beschikbare content uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met alle algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Services en Bronnen van Kahoot!, inclusief, zonder enige beperking, het Beleid inzake acceptabel gebruik. U hebt in het bijzonder niet het recht om dergelijke content te wijzigen, weder te verkopen of te delen op enige andere manier dan uitdrukkelijk hierin toegestaan.

Kahoot! verifieert de nauwkeurigheid, relevantie, integriteit, geschiktheid voor een bepaald doel, beschikbaarheid of kwaliteit van content die is inbegrepen in Contentabonnementen niet en kan deze ook niet garanderen.

U kunt uw Contentabonnementen beheren via uw Kahoot!-gebruikersaccount.

5. Betalingen, annuleringen, upgrades

5.1 Algemeen

Betaalde Service-abonnementen en Contentabonnementen kunnen rechtstreeks via Kahoot! worden aangeschaft in de App of onze Website, via derden of via een Bedrijfsovereenkomst met Kahoot! Dit artikel van de Voorwaarden is uitsluitend van toepassing als u zich rechtstreeks bij ons via onze App of website hebt aangemeld voor een van onze betaalde Service-abonnementen of Contentabonnementen.

U verklaart dat uw registratiegegevens, betalingsgegevens (als u zich hebt aangemeld voor een betaald Service-abonnement) en enige andere informatie die u aan ons verstrekt correct, nauwkeurig en volledig zijn. Ook gaat u ermee akkoord deze gegevens te allen tijde correct, nauwkeurig en volledig te houden. Indien u onjuiste of onnauwkeurige informatie hebt verstrekt, dient u terug te keren naar het inlogscherm of deze informatie in uw accountinstellingen te corrigeren. U verklaart dat geen enkele andere persoon toestemming krijgt om uw account te gebruiken of hiertoe toegang te verkrijgen, of op een andere manier gebruik kan maken van de rechten die u hebt in overeenstemming met de Overeenkomst.

5.2 Betalingen en Abonnementsperioden

Alle Betaalde Service-abonnementen en Contentabonnementen worden voorafgaand aan elke Abonnementsperiode betaald. Deze betalingen zijn niet annuleerbaar en, behalve in het geval dit uitdrukkelijk is vermeld in een Bedrijfsovereenkomst of tot in hoeverre dit is toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, kunnen niet worden terugbetaald.

Het bedrag wordt in rekening gebracht voordat u toegang krijgt tot uw Betaalde Service-abonnement of Contentabonnementen. Aan het einde van uw huidige Abonnementsperiode worden uw Betaalde Service-abonnement en/of Contentabonnementen automatisch verlengd en wordt het bedrag voor de volgende Abonnementsperiode in rekening gebracht in overeenstemming met uw geregistreerde betaalgegevens.

Als u uw Betaalde Service-abonnement niet op tijd betaalt, behoudt Kahoot! zich het recht voor om uw account op te schorten of om functies van het Betaalde Service-abonnement te verwijderen.

5.3 Herroepingsrecht

Als u een Consument bent, kunt u uw Service-abonnementen binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u zich hebt geabonneerd opzeggen, afhankelijk van uw rechtsgebied.

Als u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, dient u uw opzegging binnen de periode van 14 dagen naar ons te sturen. Als de periode van 14 dagen op een zaterdag, zondag of nationale feestdag eindigt, wordt de periode verlengd tot de volgende werkdag.

Als u uw abonnement binnen de periode van 14 dagen opzegt, is dit ruim op tijd. De bewijslast voor een tijdige opzegging ligt bij u. U dient om die reden schriftelijk op te zeggen. U kunt ons supportverzoekformulier gebruiken om uw abonnement op te zeggen.

U kunt de Services testen om de aard, eigenschappen of functies van de Services vast te stellen voordat u gebruikmaakt van uw herroepingsrecht. We kunnen u niets in rekening brengen voor uw gebruik van het herroepingsrecht en we betalen alle betalingen terug die u hebt gedaan aan Kahoot! voor de Services, zonder onnodige vertraging.

Uitzondering voor Contentabonnementen
Als u echter een Consument bent die Contentabonnementen of andere content koopt, verliest u het recht om u terug te trekken en een terugbetaling te ontvangen, aangezien u onmiddellijk toegang krijgt tot de content. U wordt tijdens het aankoopproces gevraagd om toestemming voor de onmiddellijke levering van de Services en om aan te geven dat u begrijpt dat het herroepingsrecht om die reden niet van toepassing is.

5.4 Annuleringen

Als u uw Abonnementsperiode voor een Betaald Service-abonnement of Contentabonnementen niet wilt verlengen, hebt u het recht om uw Betaalde Service-abonnement en/of Contentabonnementen op te zeggen vóór het einde van uw huidige Abonnementsperiode.Als u een consument in Noorwegen bent, informeren we u elke zesde maand binnen uw Abonnementsperiode over uw recht om op te zeggen. Dit doen we via e-mail naar uw geregistreerde e-mailaccount, of via meldingen in de App of de Service. U kunt uw abonnement opzeggen door  hier contact op te nemen met de klantenservice. Elke opzegging wordt van kracht op de eerste dag na de laatste dag van uw lopende Abonnementsperiode. Als u uw abonnement opzegt, hebt u geen toegang meer tot functies die exclusief worden aangeboden via de Betaalde Service-abonnementen of Contentabonnementen en wordt uw abonnement gedowngraded naar een Gratis Service-abonnement voor de Kahoot!-service waarop u bent geabonneerd (indien van toepassing).

5.5 Upgrades en downgrades

U kunt uw Betaalde Service-abonnement wanneer u wilt upgraden of downgraden naar een ander Betaald Service-abonnement. Indien u uw abonnement heeft verlaagd naar een Serviceplan van een lager niveau, wordt deze verlaging van kracht op de dag na de laatste dag van de lopende Abonnementsperiode. Als u uw abonnement upgradet naar een Service-abonnement van een hoger niveau, gaat de upgrade onmiddellijk in (onderhevig aan betaling van de toepasselijke upgradekosten).

Na het upgraden is de nieuwe abonnementstermijn van toepassing op uw Betaalde Service-abonnement. De resterende termijn van uw vorige Betaalde Service-abonnement wordt met u verrekend.

5.6 Prijswijzigingen en nieuwe Service-abonnementen

Kahoot! kan de prijs voor een Betaald Service-abonnement en/of Contentabonnement wijzigen. Indien een dergelijke prijswijziging op u van toepassing is, wordt deze van kracht vanaf het begin van uw volgende Abonnementsperiode. Uw voortgezette gebruik van de Kahoot! Diensten houdt in dat u de prijswijziging aanvaardt. Als u het niet eens bent met de prijswijzigingen, hebt u het recht om de wijziging af te wijzen door uw abonnement op te zeggen voordat uw Abonnementsperiode weer wordt verlengd.

Als u een Consument bent in Noorwegen, informeert Kahoot! u binnen een redelijke termijn over een prijswijziging voordat deze van kracht wordt. Dit doen we per e-mail naar uw geregistreerde e-mailaccount of via meldingen in de App of Service. Als de prijswijziging hoger is dan de jaarlijkse wijziging van de consumentenprijsindex in Noorwegen, kunt u de Overeenkomst beëindigen vanaf het moment dat de prijswijziging in gaat.

We bieden geen terugbetalingen als de prijs voor een Betaald Service-abonnement of Contentabonnement lager wordt, of als we daarna promotieprijzen aanbieden of de content of functies van een Service-abonnement wijzigen.

Kahoot! kan besluiten onze Service-abonnementen te wijzigen of te vervangen. Als het Service-abonnement waarop u zich hebt geabonneerd wordt gewijzigd of vervangen, geldt uw abonnement automatisch voor het Service-abonnement dat aansluit op de prijs van uw oorspronkelijke abonnement, tenzij u ervoor kiest om uw abonnement te upgraden.

5.7 Proefperioden

We kunnen u, geheel naar eigen goeddunken, een Proefperiode aanbieden. Wij behouden ons het recht voor om het Proefabonnement in te trekken en uw account op te schorten indien wij vaststellen dat u niet in aanmerking komt. Er kunnen afzonderlijke algemene voorwaarden, waaronder beperkingen voor beschikbare functies of onderdelen die u kunt gebruiken, van toepassing zijn als u via een Proefperiode gebruikmaakt van een Kahoot!-service.

Bij sommige Proefperioden vereisen we van u dat u uw betalingsgegevens verstrekt om de Proefperiode te starten. In dergelijke gevallen wordt uw Proefabonnement automatisch omgezet in een betaald abonnement voor het geselecteerde Serviceplan en/of Inhoudsabonnement vanaf de eerste dag na afloop van uw Proefperiode. Wij zullen de betalingsgegevens die u bij het opstarten van het Proefabonnement hebt opgegeven, gebruiken om u te factureren. Als u uw geselecteerde Service-abonnement niet wilt blijven gebruiken met een betaalde abonnementsvorm of Contentabonnement, moet u uw abonnement opzeggen vóór het einde van de Proefperiode.

5.8 Prepaidcodes voor abonnementen

Als u een Code hebt ontvangen, zijn er afzonderlijke algemene voorwaarden bij de Code gepresenteerd die mogelijk ook van toepassing zijn op uw toegang tot de Service en gaat u ermee akkoord dergelijke algemene voorwaarden na te leven.

Codes voor betaalde Abonnementen die zijn aangeschaft via derden of andere platforms (bijvoorbeeld Google Play of de Apple App Store) zijn onderhevig aan het terugbetalingsbeleid van dergelijke platforms. Kahoot! kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het beleid van deze platforms

5.9 Belastingen

De vermelde prijzen zijn mogelijk exclusief omzetbelasting of belasting over de toegevoegde waarde (btw) en de toepasselijke belasting wordt mogelijk berekend en toegevoegd op het moment waarop u een transactie voltooit en, afhankelijk van waar u de aankoop hebt gedaan, wordt deze belasting voor u mogelijk pas zichtbaar op het door u te ontvangen ontvangstbewijs van uw aankoop. In bepaalde jurisdicties vereist de plaatselijke wetgeving dat de prijzen alle toepasselijke belastingen omvatten. In dat geval wordt dit bij de aankoop vermeld.

6. Gebruikerscontent

6.1 Licentie van Kahoot! voor Gebruikerscontent

Gebruikerscontent is uitsluitend voor u beschikbaar, wordt bewaard met beperkte zichtbaarheid en wordt alleen gebruikt door Kahoot! met als doel de Services en Bronnen te leveren. We bewaren alle gegevens die u verstrekt aan de Services, inclusief Gebruikerscontent, op een beveiligde manier en verwerken uw gegevens uitsluitend met als doel de Services van Kahoot! aan u te leveren.

U verleent Kahoot! hierbij een wereldwijde, niet-exclusieve en tijdelijke licentie voor de toegang, het gebruik, de verwerking en de weergave van Gebruikerscontent indien redelijkerwijs noodzakelijk: (a) om de Services te leveren, te onderhouden, te updaten en te ontwikkelen, inclusief ontwikkeling van nieuwe functionaliteit en services in verband met de Services; (b) om service-, beveiligings-, support- of technische problemen te voorkomen of te verhelpen; (c) zoals wettelijk vereist; en (d) zoals uitdrukkelijk toegestaan door u.

Kahoot! verwijdert alle Gebruikerscontent uit uw account bij beëindiging van de Overeenkomst, behalve in het geval van Openbare Gebruikerscontent die is gelicentieerd aan Kahoot! zoals hierin uiteengezet, of anderszins in overeenstemming met het Privacybeleid van Kahoot! (zoals van toepassing).

6.2 Uw vertantwoordelijkheid voor Gebruikerscontent

U verklaart dat u met betrekking tot alle Gebruikerscontent die u op Kahoot! post: (1) beschikt over alle noodzakelijke rechten om dergelijke Gebruikerscontent te uploaden naar de Service van Kahoot! en om de bovenstaande licentie te verlenen aan Kahoot!, en (2) dergelijke Gebruikerscontent, of het gebruik hiervan door Kahoot!, niet in strijd is met de Overeenkomst, toepasselijke wetgeving of het intellectuele eigendom (inclusief, zonder enige beperking), publiciteit, persoonlijkheid of andere rechten van anderen.

U bent als enige verantwoordelijk voor alle Gebruikerscontent die u publiceert op Kahoot! Kahoot! staat niet in voor de correctheid van de Gebruikerscontent of meningen die zijn opgenomen in Gebruikerscontent.

6.3 Monitoring van Gebruikerscontent

Tenzij anderszins overeengekomen in een afzonderlijke overeenkomst met ons, kan Kahoot! Gebruikerscontent naar ons eigen goeddunken beoordelen, monitoren, bewerken of verwijderen, maar heeft Kahoot! geen verplichting hiertoe. In alle gevallen behoudt Kahoot! zich het recht voor om de toegang tot Gebruikerscontent die in strijd is met de Overeenkomst te verwijderen of uit te schakelen, inclusief schendingen van ons Beleid inzake acceptabel gebruik en de Redactionele richtlijnen. Verwijdering of uitschakeling van toegang tot Gebruikerscontent gebeurt uitsluitend naar ons eigen goeddunken.

6.4 Openbare Gebruikerscontent

Als u ervoor kiest Gebruikerscontent om te zetten in Openbare Gebruikerscontent, verleent u Kahoot! hierbij een eeuwigdurende (of voor zolang toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving), niet-exclusieve, sublicentieerbare, overdraagbare, royaltyvrije, onherroepbare, volledig betaalde, universele licentie om uw Openbare Gebruikerscontent te commercialiseren, te gebruiken, te reproduceren, beschikbaar te maken voor het publiek (bijvoorbeeld door deze uit te voeren of weer te geven), te publiceren, te vertalen, te wijzigen, te distribueren en hiervan afgeleide werken te maken via elk medium, zowel op zichzelf staand als in combinatie met andere content of materialen, op elke manier en via elke methode of technologie, ongeacht of deze content al bestaat of hierna wordt gemaakt. Afgezien van de rechten die hierin specifiek worden verleend, behoudt u het eigendom van alle rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten, in de Gebruikerscontent.

7. Geverifieerde makers op de Marketpalce van Kahoot!

7.1 Geverifieerde makers

De Kahoot! Marketplace staat een Geverifieerde maker toe om Marketplace-content te koop of in abonnementsvorm aan te bieden aan andere Kahoot!-gebruikers.

7.2 Publicatie van de Marketplace-content

Marketplace-content wordt gemaakt en online ingediend bij Marketplace door Geverifieerde makers voor de kosten die door de Geverifieerde maker zijn vastgesteld in overeenstemming met de onderstaande Clausule. De publicatie van Marketplace-content is onderhevig aan beoordeling en goedkeuring door Kahoot!, geheel naar eigen goeddunken van Kahoot!

Na indiening wordt aan Kahoot! een licentie verleend voor de Marketplace-content voor zover noodzakelijk om de betreffende Marketplace-content te tonen, te reproduceren en anderszins te gebruiken om deze beschikbaar te maken aan Kahoot!-gebruikers in Marketplace.

Door gebruikers gekochte Marketplace-content is beschikbaar voor deze gebruikers gedurende één (1) jaar na de aankoopdatum.

7.3 Vereisten voor Marketplace-content

Geverifieerde makers vertegenwoordigen en garanderen dat alle Marketplace-content en Vanity-URL's voldoen aan deze Overeenkomst, inclusief, zonder enige beperking, alle toepasselijke Kahoot!-richtlijnen voor content, het Beleid van Kahoot! inzake acceptabel gebruik en de Redactionele richtlijnen, en dat Geverifieerde makers over de noodzakelijke rechten beschikken om de Marketplace-content in te dienen voor Marketplace.

Geverifieerde makers hebben de controle over de beschikbaarheid van de door hen ingediende Marketplace-content en kunnen dit te allen tijde verwijderen van Marketplace. Gebruikers die al Marketplace-content hebben aangeschaft, blijven hier toegang toe houden gedurende de voor hen toepasselijke abonnementsperiode.

Kahoot! behoudt zich het recht voor om enige Marketplace-content en Vanity-URL's die in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving, intellectuele-eigendomsrechten van derden of deze Overenkomst te verwijderen, inclusief, zonder enige beperking, de toepasselijke Kahoot!-richtlijnen voor content.

Kahoot! zal geheel naar eigen goeddunken de ingediende Marketplace-content of Vanity-URL's promoten, marketen en uitlichten.

7.4 Prijzen en uitbetalingstarieven

De prijzen, uitbetalingstarieven en andere commerciële voorwaarden die van toepassing zijn op Geverifieerde makers en kopers van Marketplace-content staan hier beschreven.

Geverifieerde makers kunnen de gewenste prijzen voor gebruikers van hun Marketplace-content kiezen tijdens het indieningsproces voor de betreffende Marketplace-content. Marketplace-content kan ook gratis worden aangeboden. De beschikbare prijspunten zijn afhankelijk van het Service-abonnement van de Geverifieerde maker.

Geverifieerde makers hebben het recht op een uitbetaling, afhankelijk van hun Service-abonnement, voor elke verkochte Marketplace-content. Deze uitbetaling wordt aan het einde van elke uitbetalingsperiode betaald. De uitbetalingstarieven kunnen worden aangepast met voorafgaande schriftelijke kennisgeving van Kahoot! en de aangepaste tarieven treden vanaf het begin van de volgende uitbetalingsperiode in werking.

Geverifieerde makers die Marketplace-content indienen die in strijd is met deze Overeenkomst, hebben geen recht op uitbetaling.

7.5 Kahoot!-optie om Marketplace-content te kopen

Kahoot! kan Geverifieerde makers een aanbod doen om een licentie voor bepaalde Marketplace-content te kopen voor een vast, eenmalig bedrag. In het geval dat het door Kahoot! geboden bedrag schriftelijk wordt geaccepteerd door de Geverifieerde maker, geeft u Kahoot! hierbij een eeuwigdurende, onherroepbare, wereldwijde en royaltyvrije licentie om de specifieke Marketplace-content te gebruiken voor de eigen doeleinden van Kahoot!, inclusief, zonder enige beperking, opname van de Marketplace-content in andere Kahoot!-producten, zoals de Kahoot!+ AccessPass, en om de Marketplace-content met andere Kahoot!-producten te promoten, te verlopen of te bundelen.

Om enige twijfel weg te nemen: in het geval dat Kahoot! een licentie wordt verleend voor Marketplace-content in navolging van deze clausule, heeft de Geverifieerde maker nog steeds recht op uitbetaling voor verkoop aan gebruikers van de betreffende Marketplace-content

7.6 Betaling

Geverifieerde makers stellen een account in bij een externe betalingsprovider die is aangewezen door Kahoot! als onderdeel van het onboardingproces, en Kahoot! faciliteert de betaling van alle uitbetalingen via een dergelijke externe betalingsprovider. Geverifieerde makers zijn uitsluitend verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun gebruikersgegevens, inclusief de informatie die relevant is voor de betreffende betalingsprovider, correct en up-to-date zijn.

7.7 Wijzigingen in Service-abonnementen

In het geval dat een Geverifieerde maker overstapt naar een Gratis Service-abonnement,  kan de Geverifieerde maker geen Marketplace-content meer te koop aanbieden via Marketplace en wordt reeds ingediende Marketplace-content verwijderd. Gebruikers die Marketplace-content hebben gekocht bij de Geverifieerde maker, houden toegang tot dergelijke Marketplace-content tot aan het einde van hun abonnementsperiode.

In het geval dat een Geverifieerde maker andere wijzigingen aanbrengt in een Service-abonnement of andere factoren die relevant zijn voor het bepalen van het recht op uitbetaling in overeenstemming met deze Voorwaarden, gaan dergelijke wijzigingen in vanaf het begin van de volgende uitbetalingsperiode.

8. Apps van derden

De Services zijn geïntegreerde met Apps van derden die content, producten en/of andere services beschikbaar maken voor U. Het gebruik van Apps van derden is optioneel. Als U ervoor kiest deze Apps van derden in te schakelen of te gebruiken, is Uw gebruik van dergelijke Apps van derden onderhevig aan de respectieve algemene voorwaarden en privacybeleidsregels van elk van deze Apps van derden (inclusief, maar niet beperkt tot, de Servicevoorwaarden van YouTube, die hier te vinden zijn en de Servicevoorwaarden voor GIPHY-gebruikers die U hier vindt). U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Kahoot! dergelijke Apps van derden niet steunt en dat Kahoot! in geen geval aansprakelijk is voor Apps van derden, inclusief wanneer dergelijke Apps van derden niet werken.

9. Accountbeveiliging

Als maker van uw Kahoot!-account hebt u toegang tot en controle over het Kahoot!-account en de apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de Service. Om de controle over de account te behouden en om te voorkomen dat iemand toegang krijgt tot de account, dient u de controle te behouden over de apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst en het wachtwoord of de betalingsgegevens (indien van toepassing) die aan uw account zijn gekoppeld, aan niemand bekend te maken. U bent verantwoordelijk voor het bijwerken en in stand houden van de nauwkeurigheid van de informatie die u met betrekking tot uw account aan ons verstrekt. U bent ook verantwoordelijk voor het voorkomen van toegang door onbevoegden en gebruik van uw account door anderen dan uzelf. We kunnen uw account beëindigen of uw account schorsen om u, Kahoot! of onze partners te beschermen tegen (pogingen tot) identiteitsfraude of andere frauduleuze activiteit.

10. Gegevensbescherming

In gevallen waarin Kahoot! handelt als een gegevensverwerker volgens de toepasselijke wetgeving, is de Overeenkomst voor gegevensverwerking die u hier vindt van toepassing met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens in verband met deze Overeenkomst.

11. Termijn en beëindiging

De Overeenkomst blijft van kracht zolang u een gratis of betaald Kahoot!-account gebruikt. Kahoot! kan de Overeenkomst beëindigen of uw toegang tot de Kahoot! Dienst op elk moment, inclusief in het geval van uw werkelijke of vermoede ongeoorloofde gebruik van de Kahoot! Service en/of Middelen, of niet-naleving van de Overeenkomst. Als de Overeenkomst door u of Kahoot! wordt beëindigd, of als Kahoot! uw toegang tot de Kahoot!-service opschort in overeenstemming met de Overeenkomst, gaat u ermee akkoord dat Kahoot! geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid heeft jegens u en dat Kahoot! geen terugbetalingen uitvoert voor bedragen die u al hebt betaald, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

Enige licentie die aan u is verleend op de Services en Bronnen van Kahoot! die nog niet is beëindigd na het verlopen van uw Service-abonnement, wordt beëindigd bij beëindiging of verlopen van de Overeenkomst.

U erkent en gaat er hierbij mee akkoord dat de eeuwigdurende licentie die u aan Kahoot! heeft verleend, blijft bestaand na verlopen of beëindigen van de Overeenkomst voor welke reden dan ook.

Artikelen van de Overeenkomst die, zowel expliciet of op basis van hun aard, van kracht moeten blijven, zelfs na beëindiging van de Overeenkomst, zijn nog steeds van kracht na een beëindiging.

12. Garantie en disclaimer

We kunnen u ervan verzekeren dat de Services materieel zullen presteren in overeenstemming met de beschrijving van de Services en Bronnen van Kahoot! zoals uiteengezet op onze Websites. Voor alle Serviceplannen zullen wij commercieel redelijke inspanningen leveren om de Diensten 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen, met uitzondering van geplande downtime. Wij zullen u vooraf op de hoogte brengen van elke geplande downtime die naar verwachting tot aanzienlijke downtime zal leiden. In het geval van enige schending van Kahoot!s verplichtingen in dit artikel 11, zal Kahoot! voor eigen rekening (i) redelijke inspanningen leveren om dergelijke niet-naleving te herstellen, en indien rectificatie redelijkerwijs niet mogelijk is (ii) alle niet-conforme onderdelen van de diensten en middelen vervangen. Kahoot! wijst alle andere garanties dan de garanties die in de Overeenkomst zijn opgenomen af. Verder zal Kahoot! in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor Apps van derden, inclusief gevallen waarin dergelijke Apps van derden niet werken.

Kahoot! is niet verantwoordelijk voor schending van deze garanties als deze worden veroorzaakt door:

  1. hardware, software of andere componenten die geen deel uitmaken van de Services en Bronnen;
  2. fouten of problemen die worden veroorzaakt door of waaraan wordt bijgedragen door hardware, software of andere componenten die niet zijn geleverd door Kahoot!, inclusief aanpassingen die door u of derden zijn gedaan;
  3. fouten of problemen die worden veroorzaakt omdat u zich niet houdt aan deze Overeenkomst;
  4. weigering door u van de implementatie van upgrades, wijzigingen, hotfixes of vergelijkbaar, waarmee de fout of het probleem zich anders niet had voorgedaan; en
  5. fouten of problemen die worden veroorzaakt door derden die niet handelen namens Kahoot!, inclusief met betrekking tot wijzigingen aan Services en Bronnen.

13. Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER WETTELIJK MAXIMAAL IS TOEGESTAAN, ZIJN KAHOOT!, HUN FUNCTIONARISSEN, AANDEELHOUDERS, MEDEWERKERS, VERTEGENWOORDIGERS, DIRECTEUREN, DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE BEDRIJVEN, OPVOLGERS, RECHTVERKRIJGENDEN, LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR (1) ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF PUNITIEVE, DAN WEL VOORBEELD- OF GEVOLGSCHADE; (2) ENIG VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF BEDRIJFSACTIVITEITEN, DAN WEL WINSTDERVING (DIRECT OF INDIRECT), IN ALLE GEVALLEN VOORTVLOEIENDE UIT HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE KAHOOT!-SERVICES, APPS VAN DERDEN OF CONTENT VAN APPS VAN DERDEN, ONGEACHT DE ACHTERLIGGENDE RECHTSTHEORIE EN ONGEACHT OF KAHOOT! VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD EN ZELFS INDIEN EEN RECHTSMIDDEL ZIJN WEZENLIJKE DOEL MIST. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN KAHOOT! VOOR ALLE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, ZULLEN WORDEN BEPERKT TOT DE BEDRAGEN DIE DOOR U ZIJN BETAALD AAN KAHOOT! ONDER DEZE OVEREENKOMST GEDURENDE DE TWAALF MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE LAATSTE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING HEEFT GEGEVEN TOT AANSPRAKELIJKHEID.

NIETS IN DE OVEREENKOMST VERWIJDERT OF BEPERKT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN KAHOOT! VOOR FRAUDE, FRAUDULEUZE VERKEERDE VOORSTELLING, OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR HUN NALATIGHEID EN, INDIEN VEREIST DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, GROVE NALATIGHEID.

14. Apple-specifieke voorwaarden

In aanvulling op de bovenstaande artikelen en ongeacht enige andersluidende bepaling in de Voorwaarden, is dit artikel van toepassing met betrekking tot uw gebruik van enige versie van onze app die compatibel is met het iOS-besturingssysteem van Apple. Apple is geen partij bij deze Voorwaarden en is geen eigenaar van en niet verantwoordelijk voor de app. Apple biedt geen enkele garantie voor de app, behalve, indien van toepassing, terugbetaling van de aankoopprijs voor de app. Apple is niet verantwoordelijk voor onderhoud of andere ondersteunende diensten voor de app en zal niet verantwoordelijk zijn voor enige andere claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven met betrekking tot de app, inclusief enige productaansprakelijkheidsclaims van derden, claims dat de app niet voldoet aan enige toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste, claims die voortvloeien uit consumentenbeschermings- of soortgelijke wetgeving en claims met betrekking tot inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Alle vragen of klachten met betrekking tot het gebruik van de app, inclusief die met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, moeten aan Kahoot! worden gericht. De licentie die u in deze Voorwaarden hebt gekregen, is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de app te gebruiken op een product van het Apple merk waarop het iOS besturingssysteem van Apple draait en dat uw eigendom is of waarover u beschikt, of zoals anderszins is toegestaan op grond van de Gebruiksregels die zijn uiteengezet in de Servicevoorwaarden van de App Store van Apple. Bovendien moet u zich houden aan de voorwaarden van elke overeenkomst met derden die op u van toepassing is wanneer u de App gebruikt, zoals uw overeenkomst voor draadloze datadiensten. Apple en de dochterondernemingen van Apple zijn derde-begunstigden van deze Voorwaarden en hebben, na uw aanvaarding van de voorwaarden en bepalingen van deze Voorwaarden, het recht (en worden geacht het recht te hebben aanvaard) om deze Voorwaarden jegens u als derde-begunstigde van deze Voorwaarden af te dwingen. Onverminderd deze rechten van Apple en de dochterondernemingen van Apple, is het recht van Kahoot! om een variatie, afstandsverklaring of schikking onder deze Voorwaarden aan te gaan, te herroepen of te beëindigen niet afhankelijk van de toestemming van een derde partij.

15. Schadeloosstelling

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord om Kahoot! en hun moedermaatschappij en gelieerde ondernemingen, en hun directeuren, functionarissen, managers, medewerkers, donateurs, vertegenwoordigers en licentiegevers, te vrijwaren en schadeloos te stellen van en tegen alle claims en alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, als gevolg van: (1) uw schending van de Overeenkomst; (2) enige Gebruikerscontent; (3) enige activiteit waarbij u of iemand die uw account gebruikt, betrokken is op of via de Kahoot!-service; en (4) uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij. Wij behouden ons het recht voor om de exclusieve verdediging op ons te nemen van elke claim waarvoor wij recht hebben op schadeloosstelling onder deze Voorwaarden. In een dergelijk geval zult u ons de medewerking verlenen die redelijkerwijs door ons wordt verlangd.

16. Diversen

16.1 Volledige overeenkomst

Anders dan aangegeven in dit artikel of indien expliciet schriftelijk overeengekomen tussen u en Kahoot!, behelst de Overeenkomst alle voorwaarden en bepalingen die zijn overeengekomen tussen u en Kahoot!, en heeft deze voorrang op alle voorgaande overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst, zowel schriftelijk als mondeling overeengekomen.

16.2 Scheidbaarheid en verklaring van afstand

Tenzij anders vermeld in de Overeenkomst, indien enige bepaling van de Overeenkomt voor elke reden of welke mate dan ook wordt beschouwd als ongeldig of niet-afdwingbaar, zal een dergelijke ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid op geen enkele wijze invloed hebben op de resterende bepalingen van de Overeenkomst, of de resterende bepalingen van de Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar maken, en zal de toepassing van de betreffende bepaling worden afgedwongen voor zover wettelijk is toegestaan.

Enig nalaten van Kahoot! of een externe begunstigde om de Overeenkomst of enige bepaling daarvan af te dwingen, vormt geen afstandsverklaring omtrent het recht van Kahoot! of de toepasselijke externe begunstigde om dit te doen.

16.3 Toewijzing

Kahoot! kan de Overeenkomst of enig deel daarvan toewijzen en Kahoot! mag elk van hun verplichtingen onder de Overeenkomst delegeren. U mag de Overeenkomst of enig deel ervan niet overdragen, noch uw rechten onder de Overeenkomst overdragen of sublicentiëren aan een derde.

17. Wijzigingen in de Voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Er kunnen bijvoorbeeld wijzigingen worden aangebracht om tegemoet te komen aan nieuwe producten of diensten, voor aanpassing aan wettelijke vereisten of anderszins om de Voorwaarden beter af te stemmen op onze activiteiten. Als er een wezenlijke wijziging is in deze Voorwaarden, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via een e-mail naar uw geregistreerde e-mailaccount, in-app of in-service meldingen of op onze officiële websites (zoals van toepassing). Het is uw verantwoordelijkheid om een dergelijke kennisgeving zorgvuldig te lezen. Uw voortgezet gebruik van de Diensten na dergelijke wijzigingen houdt erkenning in van en instemming met de gewijzigde Voorwaarden. Indien u de Dienst niet wenst te blijven gebruiken onder de nieuwe versie van de Voorwaarden, kunt u uw Serviceplan opzeggen of de Overeenkomst beëindigen. We behouden ons het recht voor het Beleid inzake acceptabel gebruik te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

18. Toepasselijk recht/Jurisdictie

De Overeenkomst wordt beheerst door de wetten en het recht van Noorwegen, zonder rekening te houden met het internationaal privaatrecht en het Verdrag der Verenigde Naties inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De Noorse wet is van toepassing op alle kwesties gerelateerd aan het gebruik van de Services en de aankoop van producten of services via de Services.

Daarnaast dient elke actie om de Overeenkomst af te dwingen voor de rechtbanken in Oslo (Oslo tingrett), Noorwegen, te worden gedaagd. U stemt hierbij in met de jurisdictie van dergelijke rechtbanken en doet afstand van alle bezwaren met betrekking tot de jurisdictie, de locatie of de forumkeuze van dergelijke rechtbanken.

19. Definities

'Beleid inzake acceptabel gebruik betekent het Beleid van Kahoot! inzake acceptabel gebruik dat van tijd tot tijd van kracht is en hier toegankelijk is.

'Beheerder' betekent de aangewezen beheerder van uw Organisatie voor uw Kahoot!-account, indien van toepassing.

'Overeenkomst' is de collectieve term voor deze Voorwaarden, het Beleid inzake acceptabel gebruik, alle Service-abonnementen en, indien van toepassing, de Bedrijfsovereenkomst of het Contentabonnement.

'App' betekent de software/mobiele apps van Kahoot!

'Apple' betekent Apple Inc.

'Kinderen' betekent kinderen in de Verenigde Staten van onder de 13 jaar en kinderen buiten de Verenigde Staten van onder de 16 jaar.

'Code' betekent een code of andere aanbieding die wordt verstrekt of verkocht door of namens Kahoot! voor toegang tot een betaald Service-abonnement en/of Contentabonnement.

'Consument' betekent een natuurlijke persoon, die niet is geabonneerd op of gebruikmaakt van de Services voor commerciële doeleinden.

'Contentabonnementen' betekent de verschillende bilbiotheken met premium content die beschikbaar is om te kopen op abonnementsbasis, in aanvulling op het door elke gebruiker gekozen Service-abonnement.

'Bedrijfsovereenkomst' betekent een afzonderlijke overeenkomst die is aangegaan tussen Kahoot! en uw Organisatie.

'Kahoot!+ AccessPass' betekent het Contentabonnement dat bepaalde content van het Academy-gedeelte van het Kahoot!-platform bevat.

'Kahoot!' betekent Kahoot! AS.

'Kahoot!-merken' betekent alle Kahoot!-handelsmerken, -servicemerken, -handelsnamen, -logo's, -domeinnamen en andere kenmerken van het Kahoot!-merk.

'Licentie' betekent de licentie die aan u is verleend in overeenstemming met artikel 3 van deze Voorwaarden.

'Marketplace' betekent de online marktplaats van Kahoot! voor Kahoot!-content.

'Marketplace-content' betekent geselecteerde Kahoot!-content die te koop is voor andere gebruikers, die deel kan uitmaken van een kanaal, is gemaakt door Geverifieerde makers en gratis beschikbaar is gemaakt aan of te koop wordt aangeboden aan andere gebruikers op het Kahoot!-platform.

'Organisatie' betekent een organisatie waaraan u bent gelieerd, zoals uw werkgever.

'Platform' betekent de Websites en Apps van Kahoot! waarop de Services van Kahoot! beschikbaar zijn.

'Openbare gebruikerscontent' betekent, aangezien sommige Services van Kahoot! zijn gebaseerd op Gebruikerscontent en afhangen van gebruikers die content aan de Service bijdragen, de Content waarbij de Gebruiker vrijwillig en door actief op de knop Publiceren te klikken bepaalde Gebruikerscontent maakt, zoals Kahoot!-games/quizzen, die beschikbaar is voor het algemene publiek.

'Bronnen' betekent de informatie, de hulpmiddelen, de services, de producten en de tools die u worden aangeboden in de Services van Kahoot!

'Service-abonnement' betekent de verschillende abonnementen waarvoor de Services van Kahoot! beschikbaar zijn.

'Services' betekent de services van Kahoot!, inclusief software, waarop u abonneert in overeenstemming met deze Voorwaarden.

'Abonnementsperiode' betekent de duur van het toepasselijke Service-abonnement en/of Contentabonnement.

'Voorwaarden' betekent deze algemene voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op uw gebruik van de Services van Kahoot!

'Apps van derden' betekent websites en services die door derde partijen worden geleverd en die geïntegreerd zijn in de Services en Bronnen om bepaalde functies, content, producten en/of services aan u beschikbaar te maken.

'Proefperiode' betekent proefperioden van betaalde Service-abonnementen of Contentabonnementen voor een bepaalde periode zonder betaling of tegen een kortingstarief.

'Gebruikerscontent' betekent de content en gegevens die Gebruikers uploaden naar de Service, inclusief, zonder enige beperking, quizzen, foto's, video's, tekst, berichten, informatie, gebruikersfeedback en enige andere content.

'Vanity-URL' betekent de URL van een Geverifieerde maker op Marketplace waarbij de Geverifieerde maker een woord of zinsdeel heeft gekozen ter vervanging voor delen van de URL, bijvoorbeeld de gekozen URL voor het kanaal van de Geverifieerde maker.

'Geverifieerde maker' betekent een Kahoot!-gebruiker met een Betaald Service-abonnement die is geverifieerd in overeenstemming met het verificatieproces van Kahoot! dat hier te vinden is.

'Website(s)' betekent de websites van Kahoot!, inclusief Kahoot.com, Kahoot.it, create.kahoot.it, play.kahoot.it.