Gewijzigd: 14 november 2022

Kahoot! Algemene voorwaarden

DISCLAIMER: Deze inhoud wordt alleen ter referentie in het _Nederlands_ verstrekt. De originele, in het Engels opgestelde Algemene voorwaarden zijn de officiële en bindende versie.

Welkom bij Kahoot!

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Kahoot! Diensten en ons Platform, en we raden u aan om ze aandachtig te lezen. Zie ook de definities onderaan deze bladzijde. De Voorwaarden en eventuele bijlagen daarbij, inclusief onze Beleid inzake Aanvaardbaar gebruik, toepasselijke richtlijnen en eventuele Serviceplan(nen), vormen een wettelijke Overeenkomst tussen u en Kahoot! voor uw gebruik van de Kahoot! Diensten. Indien u, of een Organisatie waarmee u bent verbonden, een Bedrijfsovereenkomst met Kahoot! hebt afgesloten, zal uw gebruik van de Kahoot! Diensten en Middelen worden beheerst door de Bedrijfsovereenkomst en de documenten die daarin zijn opgenomen.

Deze Voorwaarden bepalen de voorwaarden waaronder u toestemming hebt om de Kahoot! Diensten en Middelen te gebruiken. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Kahoot! Diensten en Middelen.

Naast deze Algemene Voorwaarden, beschrijven ons Privacybeleid en Cookie-beleid hoe wij de persoonlijke informatie verwerken die we kunnen verzamelen wanneer u gebruik maakt van de Kahoot! Diensten en hoe wij uw privacy beschermen. Details over onze verwerking van persoonsgegevens van leerlingen, die wij verzamelen als verwerker of als ‘schoolambtenaar’ namens de school of leerkracht, kunt u vinden in ons Privacybeleid voor leerlingen.

Verantwoord gebruik en gedrag

Algemeen

U gaat ermee akkoord de diensten en middelen van Kahoot! alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze zijn bedoeld en zoals toegestaan in de Overeenkomst en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Indien u de Kahoot! Diensten gebruikt in strijd met de Overeenkomst of de toepasselijke wetgeving, kunnen wij uw account beëindigen en/of uw gebruik van de Kahoot! Diensten opschorten.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en alle niet-openbare verificatiegegevens die zijn gekoppeld aan uw gebruik van de Kahoot! Diensten. U moet ons klantenserviceteam onmiddellijk op de hoogte stellen van mogelijk misbruik van uw accounts, verificatiegegevens of een veiligheidsincident met betrekking tot de Kahoot! Diensten.

U verklaart en garandeert dat de informatie die u verstrekt bij de registratie voor een account juist is en u zult geen onjuiste weergave geven van persoonlijke informatie of anderszins oneerlijk zijn over uw identiteit in verband met uw gebruik van de Diensten. Kahoot! behoudt zich alle rechten voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen iedereen die persoonlijke informatie verkeerd weergeeft of anderszins oneerlijk is over zijn identiteit in verband met zijn gebruik van de Diensten. Niettegenstaande het voorgaande, erkent u dat Kahoot! de juistheid van informatie ingediend door een gebruiker of de identiteit van een gebruiker die ervoor kiest om de Diensten te gebruiken niet kan garanderen. Wij zijn niet verplicht de identiteit van een gebruiker te controleren.

Overname van de controle door de beheerder

Indien u gebruik maakt van een e-mailadres verstrekt door een organisatie waarbij u bent aangesloten (bijv. een werkgever of een school) om de Kahoot! Dienst te bestellen, dan verklaart u dat u bevoegd bent om het domein van die organisatie te gebruiken om u aan te melden voor een Serviceplan in uw hoedanigheid als lid van die organisatie. De Organisatie, als eigenaar van het domein verbonden aan uw e-mailadres, kan de controle overnemen en uw gebruik van de Kahoot! Diensten beheren. In dat geval kan de door uw Organisatie aangewezen Beheerder (i) uw account controleren en beheren, met inbegrip van het wijzigen en beëindigen van uw toegang en (ii) uw gegevens, met inbegrip van de inhoud van uw mededelingen en bestanden, raadplegen en verwerken. Kahoot! kan u informeren dat uw geassocieerde Organisatie de controle heeft overgenomen van de Kahoot! Diensten die onder uw Serviceplan vallen, maar Kahoot! is niet verplicht om een dergelijke kennisgeving te verstrekken. Indien uw Organisatie uw gebruik van de Kahoot! Diensten beheert of de gebruiker verbonden aan uw Serviceplan beheert, richt uw verzoeken en vragen inzake datasubject en privacy dan aan uw beheerder. Als uw organisatie niet uw gebruik van de Kahoot! Dienst beheert of dergelijke gebruikers beheert, richt uw verzoeken en vragen inzake datasubjecten en privacy dan aan Kahoot! door contact met ons op te nemen via privacy@kahoot.com.

De verantwoordelijkheid van ouders en voogden om de veiligheid van kinderen te waarborgen

Kahoot! biedt bepaalde Diensten en Middelen aan die door kinderen kunnen worden gebruikt. Kinderen worden niet beschouwd als volledig onafhankelijke gebruikers van de Diensten en Middelen. Het is de verantwoordelijkheid van respectievelijk de ouders/voogden om ervoor te zorgen dat het gebruik van de Kahoot! Diensten en Middelen in overeenstemming is met de Overeenkomst en om de veiligheid en privacy van de kinderen te waarborgen. Afgezien van de beperkingen binnen de werking van de Diensten, heeft Kahoot! geen controle over de manier waarop ouders/voogden toezicht houden op het gebruik van de Diensten door de kinderen aangezien Kahoot! geen directe interactie heeft met de kinderen die de Diensten en Middelen gebruiken.

Gelicentieerde rechten

De Kahoot! Diensten en de Middelen zijn eigendom van Kahoot! en Kahoot!’s licentiegevers van de inhoud (zoals van toepassing). Wij verlenen u een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare licentie om gebruik te maken van de Kahoot! Diensten en de Middelen (de “Licentie“) in overeenstemming met de Overeenkomst.

In onze Gratis serviceplannen, staat de Licentie enkel gebruik voor niet-commerciële doeleinden toe. Indien u de Kahoot! Diensten en Middelen voor professionele of commerciële doeleinden wilt gebruiken, moet u een Betaald serviceplan hebben. In ieder geval is het niet toegestaan om Kahoot! te gebruiken voor reclame-, marketing- of verkoopactiviteiten, tenzij dit uitdrukkelijk door Kahoot! is toegestaan in een overeenkomst of onder uw Serviceplan. U gaat ermee akkoord om u te houden aan ons Beleid inzake Aanvaardbaar gebruik en alle andere gebruikersrichtlijnen die op enig moment van toepassing zijn op uw gebruik van de Kahoot! Diensten en de Middelen.

Met uitzondering van de rechten die uitdrukkelijk aan u zijn toegekend in de Overeenkomst, verleent Kahoot! u geen recht, titel of belang in de Kahoot! Dienst of Middelen. Om twijfel te voorkomen, mag u geen kosten in rekening brengen of enige betaling eisen als onderdeel van uw gebruik van de Service of de Middelen, behalve als dit uitdrukkelijk is toegestaan door Kahoot!.

De Kahoot! Merken zijn het exclusieve eigendom van Kahoot! of haar licentiegevers. De Overeenkomst verleent u geen rechten om enig Merk van Kahoot! voor enig doel te gebruiken, hetzij voor commercieel of niet-commercieel gebruik.

Serviceplannen en Inhoudsabonnementen van Kahoot!

Beschikbare Serviceplannen

De Kahoot!-diensten zijn beschikbaar onder verschillende Serviceplannen. Onze websites geven details over de beschikbare Serviceplannen, die kunnen worden gecategoriseerd als een van de volgende:

  1. Gratis Serviceplannen: Onze gratis Serviceplannen bieden toegang tot een beperkt aantal functies in de Kahoot! Diensten. De gratis Serviceplannen kunnen alleen voor niet-commerciële doeleinden worden gebruikt.
  2. Betaalde serviceplannen: Onze betaalde Serviceplannen geven toegang tot meer functies en functionaliteit. De Betaalde serviceplannen zijn toegestaan voor gebruik in professionele en commerciële omgevingen, zoals opleidingen, enquêtes en evenementen, zowel voor intern als extern publiek. De beschikbare functies en functionaliteiten zijn afhankelijk van het type plan. Elk plan heeft beperkingen voor het aantal licenties en deelnemers.

De Serviceplannen variëren op basis van de Kahoot! Service waarop u bent geabonneerd, en de inhoud en functies van een Serviceplan kunnen variëren afhankelijk van wanneer u zich hebt aangemeld en of u zich hebt aangemeld via onze Website of via de App. De details over de verschillende serviceplannen staan op onze website.

U kunt uw Serviceplannen beheren vanuit uw Kahoot! gebruikersaccount. Indien u een Betaald serviceplan heeft aangeschaft via een distributieplatform zoals Google Play of Apple App Store, dient u uw account via dergelijke platforms te beheren.

Inhoudsabonnement

Naast uw gekozen Serviceplan kunt u bepaalde Inhoudsabonnementen kopen van het Kahoot!-platform, zoals Kahoot!+ AccessPass.

Een Inhoudsabonnement geeft u toegang tot een bibliotheek met inhoud die door Kahoot! wordt beheerd.
\nU erkent dat de inhoud die via elk Inhoudsabonnement beschikbaar is door Kahoot! naar eigen inzicht kan worden gewijzigd, inclusief, zonder beperking, het verwijderen en toevoegen van inhoud of wijzigen van bestaande inhoud.

U gaat ermee akkoord de inhoud die beschikbaar is via Inhoudsabonnementen uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met alle algemene voorwaarden die van toepassing zijn op Kahoot! Diensten en Middelen, inclusief, zonder beperking, het Beleid inzake aanvaardbaar gebruik. U hebt met name niet het recht om deze inhoud te wijzigen, te verkopen of te delen op enige andere wijze dan hier uitdrukkelijk is toegestaan.

De nauwkeurigheid, relevantie, integriteit, geschiktheid voor een bepaald doel, beschikbaarheid of kwaliteit van inhoud die in Inhoudsabonnementen is opgenomen, wordt niet door Kahoot! geverifieerd en kan niet door Kahoot! worden gegarandeerd.

U kunt uw Inhoudsabonnementen beheren vanuit uw Kahoot!-gebruikersaccount.

Betalingen, annuleringen, upgrades

Algemeen

Betaalde serviceplannen en Inhoudsabonnementen kunnen direct bij Kahoot! in de App of op onze website, via derden of via een Bedrijfsovereenkomst met Kahoot! worden aangeschaft. Dit deel van de Voorwaarden is alleen van toepassing wanneer u zich via onze App of website rechtstreeks bij ons heeft aangemeld voor een van onze Betaalde serviceplannen of Inhoudsabonnementen.

U belooft dat uw registratie-informatie, betalingsgegevens (indien u zich heeft aangemeld voor een betaald serviceplanabonnement) en alle andere informatie die u aan ons verstrekt waarheidsgetrouw, accuraat en volledig zijn, en u gaat ermee akkoord dit te allen tijde zo te houden. Indien u onjuiste of onnauwkeurige informatie hebt verstrekt, dient u terug te keren naar het inlogscherm of deze informatie in uw accountinstellingen te corrigeren. U belooft dat niemand anders uw account mag gebruiken of er toegang toe zal hebben, of op enige andere manier gebruik zal maken van de rechten die u op grond van de Overeenkomst worden verleend.

Betalingen en abonnementsperiodes

Alle Betaalde serviceplannen en Inhoudsabonnementen dienen voorafgaand aan elke Abonnementsperiode te worden betaald, zijn niet opzegbaar en kunnen, tenzij uitdrukkelijk vermeld in een Bedrijfsovereenkomst, niet worden gerestitueerd.

Voordat u toegang krijgt tot uw Betaalde serviceplan of Inhoudsabonnementen, wordt u een bedrag in rekening gebracht. Aan het einde van uw huidige Abonnementsperiode worden uw Betaalde serviceplannen en/of uw Inhoudsabonnementen automatisch verlengd en wordt u voor de volgende Abonnementsperiode gefactureerd in overeenstemming met uw geregistreerde betalingsgegevens.

Indien u uw Betaalde serviceplan niet op tijd betaalt, behoudt Kahoot! zich het recht voor om uw account op te schorten of de functies van het Betaald serviceplan te verwijderen.

Annuleringen

Indien u uw Abonnementsperiode voor een Betaald serviceplan of Inhoudsabonnementen niet wenst te verlengen, dient u uw Betaalde serviceplan en/of uw Inhoudsabonnementen voor het einde van uw huidige Abonnementsperiode op te zeggen. Elke opzegging wordt van kracht op de eerste dag na de laatste dag van uw lopende Abonnementsperiode. Bij opzegging vervalt uw toegang tot functies die exclusief zijn voor de Betaalde serviceplannen, en wordt uw abonnement automatisch gedowngrade naar een Gratis serviceplan voor de Kahoot! Dienst waarop u geabonneerd bent (indien beschikbaar).

Upgrades en downgrades

U kunt te allen tijde uw betaalde Serviceplan-abonnement upgraden of downgraden naar een ander Serviceplan. Indien u uw abonnement heeft verlaagd naar een Serviceplan van een lager niveau, wordt deze verlaging van kracht op de dag na de laatste dag van de lopende Abonnementsperiode. Indien u uw abonnement hebt opgewaardeerd naar een Serviceplan van een hoger niveau, wordt deze opwaardering onmiddellijk van kracht tegen betaling van de toepasselijke opwaarderingskosten.

Bij een upgrade wordt voor uw Betaalde serviceplan een nieuwe Abonnementsperiode gestart. U wordt gecrediteerd voor de resterende termijn onder uw vorige Betaalde serviceplan.

Prijswijzigingen en nieuwe Serviceplannen

Kahoot! kan de prijs voor een Betaald serviceplan en/of Inhoudsabonnement wijzigen. Indien een dergelijke prijswijziging op u van toepassing is, wordt deze van kracht vanaf het begin van uw volgende abonnementsperiode. Uw voortgezette gebruik van de Kahoot! Diensten houdt in dat u de prijswijziging aanvaardt. Indien u niet akkoord gaat met de prijswijzigingen, hebt u het recht de wijziging te verwerpen door uw abonnement op te zeggen vóór de volgende verlenging van uw Abonnementsperiode.

Wij geven geen geld terug als de prijs voor een Betaald serviceplan of Inhoudsabonnement daalt of als wij later actieprijzen aanbieden of de inhoud of functies van een Serviceplan wijzigen.

Kahoot! kan beslissen om onze Serviceplannen te wijzigen of te vervangen. Indien het Serviceplan waarop u geabonneerd bent wordt gewijzigd of vervangen, zal uw abonnement automatisch voor het Serviceplan gelden dat overeenkomt met de prijs van uw oorspronkelijke plan, tenzij u ervoor kiest uw abonnement te upgraden.

Proefabonnement

Wij kunnen u, naar eigen goeddunken, een Proefabonnement aanbieden. Wij behouden ons het recht voor om het Proefabonnement in te trekken en uw account op te schorten indien wij vaststellen dat u niet in aanmerking komt. Afzonderlijke voorwaarden, inclusief beperkingen op beschikbare functies of gebruiksgebieden, kunnen van toepassing zijn bij het gebruik van een Kahoot! Dienst onder een Proefabonnement.

Voor sommige Proefabonnementen vragen wij u om uw betalingsgegevens op te geven om het Proefabonnement te starten. In dergelijke gevallen wordt uw Proefabonnement automatisch omgezet in een betaald abonnement voor het geselecteerde Serviceplan en/of Inhoudsabonnement vanaf de eerste dag na afloop van uw Proefperiode. Wij zullen de betalingsgegevens die u bij het opstarten van het Proefabonnement hebt opgegeven, gebruiken om u te factureren. Indien u het door u gekozen Serviceplan op basis van een betaald abonnement of een Inhoudsabonnement niet wenst te blijven gebruiken, dient u uw abonnement voor het einde van de Proefperiode op te zeggen.

Pre-paid abonnementscodes

Indien u een code hebt ontvangen, kunnen afzonderlijke voorwaarden die u samen met de code worden aangeboden, ook van toepassing zijn op uw toegang tot de Dienst en u stemt ermee in dergelijke voorwaarden na te leven.

Betaalde abonnementscodes die van derden of via andere platforms (bijv. Google Play of Apple App Store) zijn gekocht, zijn onderworpen aan het terugbetalingsbeleid van die platforms. Kahoot! kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het beleid van deze platformen.

Belastingen

De vermelde prijzen zijn mogelijk exclusief omzetbelasting of belasting over de toegevoegde waarde (btw) en de toepasselijke belasting wordt mogelijk berekend en toegevoegd op het moment waarop u een transactie voltooit en afhankelijk van waar u uw betaalde abonnement hebt aangeschaft, wordt deze belasting voor u mogelijk pas zichtbaar op het door u te ontvangen ontvangstbewijs van uw aankoop. In bepaalde rechtsgebieden vereist de plaatselijke wetgeving dat de prijzen alle toepasselijke belastingen omvatten; in dat geval wordt dit bij de aankoop vermeld.

Toepassingen van derden

De Kahoot! dienst is geïntegreerd met toepassingen van derden die inhoud, producten en/of diensten aan u ter beschikking stellen. Het gebruik van deze toepassingen van derden is optioneel. De toepassingen van derden kunnen hun eigen voorwaarden en privacybeleid hebben, waaraan u gebonden bent wanneer u ervoor kiest om deze toepassingen van derden te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot YouTube; https://www.youtube.com/t/terms

Gebruikerscontent

Kahoot!’s licentie voor Gebruikerscontent

Gebruikerscontent is alleen voor u beschikbaar, wordt beperkt zichtbaar gehouden en wordt alleen door Kahoot! gebruikt voor de doeleinden van het aanbieden van de Diensten en Middelen. Wij zullen alle gegevens die u indient bij de Diensten, inclusief Gebruikerscontent, veilig bewaren en uw gegevens alleen verwerken voor het doel om de Kahoot! Diensten aan u te verstrekken.

Hierbij verleent u Kahoot! een wereldwijde, niet-exclusieve, licentie met beperkte termijn voor toegang tot en gebruik, verwerking en weergave van Gebruikerscontent uitsluitend voor zover redelijkerwijs noodzakelijk: (a) om de Diensten te leveren, te onderhouden en bij te werken; (b) om service-, beveiligings-, ondersteunings- of technische problemen te voorkomen of aan te pakken; (c) zoals vereist door de wet; en (d) zoals uitdrukkelijk door u is toegestaan.

Kahoot! zal alle Gebruikerscontent van uw account verwijderen bij beëindiging van de Overeenkomst, met uitzondering van enige Openbare gebruikerscontent waarvoor Kahoot! een eeuwigdurende licentie heeft zoals uitgelegd in artikel 7.4 hieronder, en anderszins in overeenstemming met het Privacybeleid van Kahoot! (voor zover van toepassing).

Uw verantwoordelijkheid voor Gebruikerscontent

U belooft dat u, met betrekking tot alle Gebruikerscontent die u op Kahoot! plaatst: (1) u alle rechten hebt die nodig zijn om dergelijke Gebruikerscontent te uploaden naar de Kahoot! Service en de bovenstaande licentie aan Kahoot! te verstrekken, en dat (2) dergelijke Gebruikerscontent, of het gebruik daarvan door Kahoot! niet in strijd is met de Overeenkomst, toepasselijke wetgeving, of de intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten), publiciteitsrechten, persoonlijkheidsrechten of andere rechten van anderen.

U bent als enige verantwoordelijk voor alle Gebruikerscontent die u op Kahoot! plaatst. Kahoot! onderschrijft niet de juistheid van de Gebruikerscontent of enige mening die in de Gebruikerscontent is vervat.

Toezicht op gebruikerscontent

Tenzij anders overeengekomen in een afzonderlijke overeenkomst met ons, kan Kahoot! naar eigen goeddunken Gebruikerscontent bekijken, controleren, bewerken of verwijderen, maar is hiertoe niet verplicht. In alle gevallen behoudt Kahoot! zich het recht voor om Gebruikerscontent die de Overeenkomst schendt te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken, met inbegrip van schending van ons Beleid inzake Aanvaardbaar gebruik en Editoriale richtlijnen. Verwijdering of blokkering van toegang tot Gebruikerscontent geschiedt naar ons eigen goeddunken.

Openbare gebruikerscontent

Indien u ervoor kiest om Gebruikerscontent openbaar te maken, verleent u hierbij aan Kahoot! een eeuwigdurende (of zolang als is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving), niet-exclusieve, sublicentieerbare, overdraagbare, royaltyvrije, onherroepelijke, volledig betaalde, universele licentie om uw Openbare gebruikerscontent te commercialiseren, te gebruiken, te reproduceren, beschikbaar te stellen aan het publiek (bijv.bijvoorbeeld uitvoeren of weergeven), publiceren, vertalen, wijzigen, er afgeleide werken van maken en uw Openbare gebruikerscontent verspreiden via elk medium, afzonderlijk of in combinatie met andere inhoud of materialen, op elke manier en met elk middel, methode of technologie, nu bekend of in de toekomst gecreëerd. Afgezien van de rechten die hierin specifiek worden verleend, behoudt u het eigendom van alle rechten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten, in de Gebruikerscontent.

Accountbeveiliging

Als maker van uw Kahoot! account heeft u toegang tot en controle over de Kahoot! account en de apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de Service. Om de controle over de account te behouden en om te voorkomen dat iemand toegang krijgt tot de account, dient u de controle te behouden over de apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst en het wachtwoord of de betalingsgegevens (indien van toepassing) die aan uw account zijn gekoppeld, aan niemand bekend te maken. U bent verantwoordelijk voor het bijwerken en de nauwkeurigheid van de informatie die u ons verstrekt met betrekking tot uw account. U bent ook verantwoordelijk voor het voorkomen van ongeoorloofde toegang en gebruik van uw account door anderen dan uzelf. We kunnen uw account beëindigen of blokkeren om u, Kahoot! of onze partners te beschermen tegen identiteitsdiefstal of andere frauduleuze activiteiten of pogingen daartoe.

Gegevensbescherming

De Gegevensverwerkingsovereenkomst hier is van toepassing op de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met deze Overeenkomst.

Termijn en beëindiging

De Overeenkomst blijft van toepassing zolang u gebruik maakt van een gratis of betaalde Kahoot! account. Kahoot! kan de Overeenkomst beëindigen of uw toegang tot de Kahoot! Dienst op elk moment, inclusief in het geval van uw werkelijke of vermoede ongeoorloofde gebruik van de Kahoot! Service en/of Middelen, of niet-naleving van de Overeenkomst. Indien u of Kahoot! de Overeenkomst beëindigt, of indien Kahoot! uw toegang tot de Kahoot! Dienst opschort in overeenstemming met de Overeenkomst, gaat u ermee akkoord dat Kahoot! geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u heeft en Kahoot! zal geen bedragen terugbetalen die u reeds heeft betaald, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

Elke Licentie verleend aan u voor de Kahoot! Diensten en Middelen die nog niet zijn beëindigd door het verstrijken van uw Serviceplan, zullen worden beëindigd vanaf de beëindiging of het verstrijken van de Overeenkomst.

Hierbij erkent u en stemt u ermee in dat de door u aan Kahoot! verleende eeuwigdurende licentie met betrekking tot Openbare gebruikerscontent (zie artikel 7.4) ook na afloop of beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook zal voortduren.

Bepalingen van de Overeenkomst die, hetzij uitdrukkelijk, hetzij naar hun aard, ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht moeten blijven, blijven na beëindiging van kracht.

Garantie en disclaimer

Wij kunnen u verzekeren dat de Diensten materieel zullen presteren in overeenstemming met de beschrijving van de Kahoot! diensten en middelen zoals uiteengezet op onze websites. Voor alle Serviceplannen zullen wij commercieel redelijke inspanningen leveren om de Diensten 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen, met uitzondering van geplande downtime. Wij zullen u vooraf op de hoogte brengen van elke geplande downtime die naar verwachting tot aanzienlijke downtime zal leiden. In het geval van enige schending van Kahoot!’s verplichtingen in dit artikel 11, zal Kahoot! voor eigen rekening (i) redelijke inspanningen leveren om dergelijke niet-naleving te herstellen, en indien rectificatie redelijkerwijs niet mogelijk is (ii) alle niet-conforme onderdelen van de diensten en middelen vervangen. Kahoot! wijst alle andere garanties af dan deze die in de Overeenkomst zijn opgenomen.  Verder zal Kahoot! onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor applicaties van Derden, inclusief het falen van dergelijke applicaties van Derden.

Kahoot! is niet verantwoordelijk voor schending van deze garanties indien veroorzaakt door:

  1. Hardware, software of andere componenten die geen deel uitmaken van de Diensten en Middelen;
  2. Fouten of problemen veroorzaakt door of bijgedragen door hardware, software of andere componenten die niet door Kahoot! worden geleverd, inclusief eventuele aanpassingen door u of derden;
  3. Fouten of problemen die worden veroorzaakt doordat u zich niet aan deze Overeenkomst houdt;
  4. Indien u de uitvoering van een upgrade, wijziging, hot fix of soortgelijke maatregel die de fout of het probleem zou hebben voorkomen, heeft afgewezen; en
  5. Fouten of problemen veroorzaakt door derden die niet namens Kahoot! handelen, inclusief met betrekking tot wijzigingen in Diensten en Middelen.

Beperking van aansprakelijkheid

***Voor zover toegestaan door de wet, zal in geen geval Kahoot!, haar functionarissen, aandeelhouders, werknemers, agenten, directeuren, dochterondernemingen, filialen, opvolgers, rechtverkrijgenden, leveranciers of licentiegevers aansprakelijk zijn voor (1) enige indirecte, bijzondere, incidentele, punitieve, exemplaire of gevolgschade; of (2) enig verlies van gebruik, gegevens, zaken of winst (direct of indirect), in alle gevallen voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de Kahoot! service, applicaties van derden, of content van applicaties van derden, ongeacht de wettelijke theorie, ongeacht of Kahoot! op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van deze schade, en zelfs indien een rechtsmiddel niet aan zijn essentiële doel beantwoordt.  De totale aansprakelijkheid van Kahoot! voor alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst is beperkt tot de bedragen die door u aan Kahoot! onder deze Overeenkomst zijn betaald gedurende de twaalf maanden die onmiddellijk voorafgaan aan de laatste gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid.

Niets in de Overeenkomst ontslaat Kahoot! van haar aansprakelijkheid voor fraude, bedrieglijke voorstelling van zaken, dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door haar nalatigheid, en, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, grove nalatigheid.***

Specifieke voorwaarden van Apple

In aanvulling op de bovenstaande paragrafen, en niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de Voorwaarden, is deze paragraaf van toepassing met betrekking tot uw gebruik van enige versie van onze app die compatibel is met het iOS-besturingssysteem van Apple. Apple is geen partij bij deze Voorwaarden en is geen eigenaar van en niet verantwoordelijk voor de app. Apple biedt geen enkele garantie voor de app, behalve, indien van toepassing, terugbetaling van de aankoopprijs voor de app. Apple is niet verantwoordelijk voor onderhoud of andere ondersteunende diensten voor de app en zal niet verantwoordelijk zijn voor enige andere claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven met betrekking tot de app, inclusief enige productaansprakelijkheidsclaims van derden, claims dat de app niet voldoet aan enige toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste, claims die voortvloeien uit consumentenbeschermings- of soortgelijke wetgeving en claims met betrekking tot inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Alle vragen of klachten met betrekking tot het gebruik van de app, inclusief die met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, moeten aan Kahoot! worden gericht. De licentie die u in deze Voorwaarden hebt gekregen, is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de app te gebruiken op een product van het Apple merk waarop het iOS besturingssysteem van Apple draait en dat uw eigendom is of waarover u beschikt, of zoals anderszins is toegestaan op grond van de Gebruiksregels die zijn uiteengezet in de Servicevoorwaarden van de App Store van Apple. Bovendien moet u zich houden aan de voorwaarden van elke overeenkomst met derden die op u van toepassing is wanneer u de App gebruikt, zoals uw overeenkomst voor draadloze datadiensten. Apple en de dochterondernemingen van Apple zijn derde-begunstigden van deze Voorwaarden en hebben, na uw aanvaarding van de voorwaarden en bepalingen van deze Voorwaarden, het recht (en worden geacht het recht te hebben aanvaard) om deze Voorwaarden jegens u als derde-begunstigde van deze Voorwaarden af te dwingen. Niettegenstaande deze rechten van Apple en de dochterondernemingen van Apple, is het recht van Kahoot! om een variatie, afstandsverklaring of schikking onder deze Voorwaarden aan te gaan, te herroepen of te beëindigen niet afhankelijk van de toestemming van een derde partij.

Schadeloosstelling

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord om Kahoot! en haar moedermaatschappij en gelieerde ondernemingen, en hun directeuren, functionarissen, managers, werknemers, donateurs, agenten en licentiegevers, te vrijwaren en schadeloos te stellen van en tegen alle vorderingen en alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, als gevolg van: (1) uw schending van de Overeenkomst; (2) enige Gebruikerscontent; (3) enige activiteit waarbij u of iemand die uw account gebruikt, betrokken is op of via de Kahoot! Service; en (4) uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij. Wij behouden ons het recht voor om de exclusieve verdediging op ons te nemen van elke claim waarvoor wij recht hebben op schadeloosstelling onder deze Voorwaarden. In een dergelijk geval zult u ons de medewerking verlenen die redelijkerwijs door ons wordt verlangd.

Diversen

Gehele overeenkomst

Anders dan vermeld in deze paragraaf of zoals uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen u en Kahoot!, vormt de Overeenkomst alle tussen u en Kahoot! overeengekomen voorwaarden en vervangt deze alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst, ongeacht of deze schriftelijk of mondeling zijn overeengekomen.

Scheidbaarheid en afstandsverklaring

Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, zal, indien een bepaling van de Overeenkomst om welke reden of in welke mate dan ook ongeldig of onafdwingbaar wordt geacht, deze ongeldigheid of onafdwingbaarheid de overige bepalingen van de Overeenkomst op geen enkele wijze beïnvloeden of ongeldig of onafdwingbaar maken, en zal de toepassing van die bepaling worden afgedwongen voor zover de wet dit toestaat.

Indien Kahoot! of een derde begunstigde de Overeenkomst of een bepaling daarvan niet afdwingt, doet dit geen afstand van het recht van Kahoot! of de betreffende derde begunstigde om dit wel te doen.

Opdracht

Kahoot! kan de Overeenkomst of enig deel daarvan overdragen en Kahoot! kan elk van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst delegeren. U mag de Overeenkomst of een deel ervan niet overdragen, noch uw rechten onder de Overeenkomst overdragen of in sublicentie geven aan een derde.

Wijzigingen in de voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Er kunnen bijvoorbeeld wijzigingen worden aangebracht om tegemoet te komen aan nieuwe producten of diensten, voor aanpassing aan wettelijke vereisten of anderszins om de Voorwaarden beter af te stemmen op onze activiteiten. Als er een wezenlijke wijziging is in deze Voorwaarden, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via een e-mail naar uw geregistreerde e-mailaccount, in-app of in-service meldingen of op onze officiële websites (zoals van toepassing). Het is uw verantwoordelijkheid om een dergelijke kennisgeving zorgvuldig te lezen. Uw voortgezet gebruik van de Diensten na dergelijke wijzigingen houdt erkenning in van en instemming met de gewijzigde Voorwaarden. Indien u de Dienst niet wenst te blijven gebruiken onder de nieuwe versie van de Voorwaarden, kunt u uw Serviceplan opzeggen of de Overeenkomst beëindigen. Wij behouden ons het recht voor het Beleid inzake Aanvaardbaar gebruik te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Toepasselijk recht / Jurisdictie

De Overeenkomst wordt beheerst door de wetten en het recht van Noorwegen, zonder rekening te houden met het conflictenrecht en het Verdrag der Verenigde Naties inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De Noorse wet is van toepassing op alle zaken die betrekking hebben op het gebruik van de Diensten en de aankoop van producten of diensten via de Diensten.

Elke actie om de Overeenkomst af te dwingen zal voor de rechtbank in Oslo (Oslo tingrett), Noorwegen worden gebracht. U stemt hierbij in met de jurisdictie van dergelijke rechtbanken en doet afstand van alle bezwaren met betrekking tot de jurisdictie, de locatie of de forumkeuze van dergelijke rechtbanken.

Definities

“Beleid inzake aanvaardbaar gebruik” betekent het beleid van Kahoot inzake aanvaardbaar gebruik dat van tijd tot tijd van kracht is en toegankelijk is hier.

“Beheerder” betekent de door uw Organisatie aangewezen beheerder van uw Kahoot! account, indien van toepassing.

“Overeenkomst” is de verzamelnaam die deze Voorwaarden, het Beleid inzake Aanvaardbaar gebruik, elk Serviceplan en, indien van toepassing, de Bedrijfsovereenkomst of het Inhoudsabonnement omvat.

“App” betekent Kahoot!´s software/mobiele applicaties.

“Apple” betekent Apple Inc.

“Kinderen” betekent kinderen jonger dan 13 jaar in de Verenigde Staten en kinderen jonger dan 16 jaar buiten de Verenigde Staten.

“Code” betekent een code of andere aanbieding verstrekt of verkocht door of namens Kahoot! voor toegang tot een Betaald serviceplan en/of Inhoudsabonnement.

“Inhoudsabonnementen” zijn de verschillende bibliotheken van premium inhoud die beschikbaar zijn voor aankoop op abonnementsbasis naast het Serviceplan dat door elke gebruiker is gekozen.

“Bedrijfsovereenkomst” betekent een afzonderlijke overeenkomst aangegaan door Kahoot! en uw aangesloten Organisatie.

“Kahoot!+ AccessPass” betekent het Inhoudsabonnement dat bepaalde inhoud bevat van het gedeelte Academy van het Kahoot!-platform.

“Kahoot!” betekent Kahoot ASA.

“Kahoot! Merken” betekent alle Kahoot! handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo’s, domeinnamen, en alle andere kenmerken van het merk Kahoot!.

“Licentie” betekent de licentie verleend aan u volgens sectie 3 van deze Voorwaarden.

“Organisatie” betekent een organisatie waarbij u bent aangesloten, zoals uw werkgever.

“Platform” betekent Kahoot!´s Websites en Apps waar de Kahoot! Diensten beschikbaar zijn.

“Openbare gebruikerscontent” betekent, aangezien sommige Kahoot! Diensten gebaseerd zijn op Gebruikerscontent en afhankelijk zijn van gebruikers die inhoud bijdragen aan de Dienst, de Content waarbij de Gebruiker, naar eigen keuze en door actief te klikken op de knop “plaatsen” bepaalde Gebruikerscontent, zoals Kahoot! spelletjes/quizzen, beschikbaar maakt voor het grote publiek.

“Middelen” betekent de informatie, middelen, diensten, producten en tools die voor u beschikbaar zijn in de Kahoot! Diensten.

“Serviceplan” betekent de verschillende abonnementsplannen waarvoor de Kahoot! Diensten beschikbaar zijn.

“Diensten” betekent de Kahoot! diensten, met inbegrip van alle software, waarop u zich abonneert onder deze Voorwaarden.

“Abonnementsperiode” betekent de duur van het toepasselijke Serviceplan en/of Inhoudsabonnement.

“Voorwaarden” betekent deze algemene voorwaarden van toepassing op uw gebruik van de Kahoot! Diensten.

“Toepassingen van Derden” betekent websites en diensten geleverd door derden die zijn geïntegreerd in de Diensten en Middelen om bepaalde functies, content, producten en/of diensten aan u beschikbaar te stellen.

“Proefabonnement” betekent het uitproberen van betaalde Serviceplannen of Inhoudsabonnementen voor een bepaalde periode zonder betaling of tegen een gereduceerd tarief.

“Gebruikerscontent” betekent de content en de data die Gebruikers uploaden naar de Dienst, met inbegrip van maar niet beperkt tot quizzen, afbeeldingen, video, tekst, berichten, informatie, gebruikersfeedback en elke andere content.

“Website(s)” betekent de Kahoot! websites met inbegrip van Kahoot.com, Kahoot.it, create.kahoot.it, play.kahoot.it.