OŚWIADCZENIE: Niniejsza treść jest dostarczana w Polish wyłącznie w celach odniesienia. Oryginalny Regulamin utworzono w języku angielskim i jest to oficjalna i wiążąca wersja

Zmodyfikowano: 26 marcath 2024

Kahoot! Regulamin

1. Witamy w Kahoot!

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do korzystania z Usług Kahoot! i naszej Platformy, dlatego zachęcamy do uważnego przeczytania go. Proszę również zapoznać się z definicjami zawartymi w dolnej części niniejszej strony. Warunki oraz wszelkie związane z nimi załączniki, w tym nasza Polityka akceptowanego użytkowania, mające zastosowanie wytyczne i wszelkie pakiety usług stanowią umowę prawną zawartą pomiędzy użytkownikiem oraz portalem Kahoot! na korzystanie przez użytkownika z usług Kahoot! Jeżeli użytkownik lub Organizacja, z którą użytkownik jest powiązany, zawarli z Kahoot! umowę typu Enterprise Agreement, korzystanie przez użytkownika z Usług i Zasobów Kahoot! podlega postanowieniom Umowy typu Enterprise Agreement i dokumentów w niej zawartych.

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki, na jakich użytkownik może korzystać z Usług i Zasobów Kahoot!. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na niniejszy Regulamin, musi natychmiast zaprzestać korzystania z Usług i Zasobów Kahoot!.

Poza niniejszym Regulaminem nasza Polityka prywatności i Polityka plików cookie opisują, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, które możemy zbierać podczas korzystania z Usług Kahoot! oraz w jaki sposób chronimy prywatność użytkowników. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych uczniów, które zbieramy jako podmiot przetwarzający lub „pracownik administracyjny szkoły” w imieniu szkoły lub nauczyciela znajdują się w naszej Polityce prywatności ucznia.

2. Odpowiedzialne korzystanie i postępowanie

2.1 Postanowienia ogólne

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Usług i Zasobów Kahoot! zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób dozwolony w Umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli użytkownik będzie wykorzystywać Usługi Kahoot! w sposób naruszający Umowę lub obowiązujące przepisy prawa, możemy usunąć konto użytkownika i/lub zawiesić możliwość korzystania przez niego z Usług Kahoot! Konto użytkownika jest przypisane do niego i przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego lub zawodowego i nie może być udostępniane ani używane przez inne osoby.

Użytkownik odpowiada za zachowanie poufności swojego konta i wszelkich niepublicznych danych uwierzytelniających związanych z korzystaniem z Usług Kahoot!. Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić nasz zespół obsługi klienta o wszelkich możliwych nadużyciach kont, danych uwierzytelniających lub wszelkich incydentach bezpieczeństwa związanych z Usługami Kahoot!

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że informacje podane przez niego podczas rejestracji konta są dokładne i nie podaje fałszywych danych osobowych ani w inny sposób nie podaje nieprawdziwych informacji na temat swojej tożsamości w związku z korzystaniem z Usług. Kahoot! zastrzega sobie wszelkie prawa do podejmowania działań na drodze prawnych skierowanych przeciwko każdej osobie, która podaje fałszywe dane osobowe lub w inny sposób oszukuje w kwestii swojej tożsamości w zakresie powiązanym z korzystaniem z Usług przez daną osobę. Niezależnie od powyższego użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Kahoot! nie może zagwarantować precyzyjności wszystkich informacji przesyłanych przez wszystkich użytkowników czy tożsamości każdego użytkownika korzystającego z Usług. Nie jesteśmy zobowiązani do weryfikowania tożsamości żadnego użytkownika.

2.2 Przejęcie kontroli przez Administratora

Jeżeli użytkownik korzysta z adresu e-mail podanego przez Organizację, z którą jest powiązany (np. pracodawcę lub szkołę), w celu zamówienia Usługi Kahoot!, użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z domeny tej Organizacji w celu zarejestrowania się w Planie Usług jako jej członek. Organizacja, jako właściciel domeny powiązanej z adresem e-mail użytkownika, może przejąć kontrolę i zarządzać korzystaniem z Usług Kahoot! przez użytkownika. W takim przypadku administrator wyznaczony przez Organizację może (i) kontrolować konto użytkownika i zarządzać nim, co może obejmować modyfikowanie i blokowanie dostępu oraz (ii) uzyskiwać dostęp i przetwarzać dane użytkownika, w tym zawartość komunikacji i plików. Kahoot! możepoinformować użytkownika, że Organizacja stowarzyszona użytkownika przejęła kontrolę nad Usługami Kahoot! objętymi Planem Usług użytkownika, jednakże firma Kahoot! nie jest zobowiązana do przekazania takiego powiadomienia. Jeśli Organizacja zarządza korzystaniem z Usług Kahoot! przez użytkownika lub zarządza identyfikatorem tenant skojarzonym z wykupionym Pakietem usług, zapytania podmiotu danych i zapytania dotyczące prywatności należy kierować do swojego administratora. Jeżeli Organizacja użytkownika nie zarządza korzystaniem przez użytkownika z Usługi Kahoot! i nie zarządza najemcami takiej Usługi, użytkownik w roli osoby, której dane dotyczą, kieruje żądania i zapytania dotyczące prywatności i ochrony danych do Kahoot!, kontaktując się z nami pod adresem privacy@kahoot.com.

3. Prawa licencyjne

Usługi i Zasoby Kahoot! są własnością Kahoot! i licencjodawców treści Kahoot! (w zależności od sytuacji). Udzielamy użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, odwołalnej licencji na korzystanie z Usług i Zasobów Kahoot! (“Licencja“) zgodnie z Umową.

W naszych Planach Usług Bezpłatnych Licencja zezwala na korzystanie z nich wyłącznie w celach niekomercyjnych. Aby wykorzystywać Usługi i zasoby Kahoot! do celów zawodowych lub komercyjnych, użytkownik musi posiadać płatny pakiet usług. W żadnym przypadku użytkownik nie może wykorzystywać Kahoot! do reklamowania, marketingu lub działań handlowych, o ile nie uzyska bezpośredniej autoryzacji Kahoot! pod postacią umowy lub odpowiednich zapisów danego Pakietu usług. Użytkownik zgadza się przestrzegać naszych Zasad dopuszczalnego użytkowania i wszelkich innych wytycznych dla użytkownika, które w dowolnym momencie mają zastosowanie do korzystania z Usług i Zasobów Kahoot!

Z wyjątkiem praw wyraźnie przyznanych użytkownikowi w Umowie, Kahoot! nie przyznaje użytkownikowi żadnych praw, tytułów ani udziałów w Usługach lub Zasobach Kahoot!. W celu uniknięcia wątpliwości Użytkownik nie może pobierać żadnych opłat ani wymagać żadnych płatności w ramach korzystania z Usług lub Zasobów, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez Kahoot!.

Wszystkie znaki towarowe wyświetlane na Platformie Kahoot! są wyłączną własnością firmy Kahoot! lub jej licencjodawców. Umowa nie przyznaje użytkownikowi żadnych praw do używania jakiegokolwiek znaku w jakimkolwiek celu, zarówno komercyjnym, jak i niekomercyjnym.

Kahoot! zastrzega sobie prawo do aktualizacji i/lub zmiany Usług w dowolnym momencie. Użytkownik może być regularnie powiadamiany o aktualizacjach za pośrednictwem wiadomości e-mail przesyłanych na zarejestrowane konto e-mail bądź powiadomień w Aplikacji lub w Usłudze.

4. Plany Usług i Subskrypcje Treści Kahoot!

4.1 Dostępne Plany Usług

Usługi Kahoot! są dostępne w ramach różnych Planów Usług. Nasze Witryny zawierają szczegółowe informacje na temat dostępnych Planów Usług, które można podzielić na następujące kategorie:

  1. Bezpłatne Plany Usług:Nasze bezpłatne Plany Usług oferują dostęp do ograniczonego zestawu funkcji w Usługach Kahoot!. Bezpłatne Plany Usług mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów niekomercyjnych.
  2. Płatne Plany Usług: Nasze płatne Plany Usług zapewniają dostęp do większej liczby funkcji i funkcjonalności. Płatne Plany usług można wykorzystywać w środowiskach zawodowych i komercyjnych takich, jak szkolenia, ankiety i wydarzenia, zarówno dla odbiorców wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dostępne funkcje i możliwości zależą od konkretnego typu pakietu. Każdy plan ma ograniczenia dotyczące liczby licencji i uczestników.

Plany Usług różnią się w zależności od Usługi Kahoot! wybranej przez użytkownika, a treść i funkcje Planu Usług mogą się różnić w zależności od tego, kiedy użytkownik się zarejestrował i czy zarejestrował się za pośrednictwem naszej Witryny czy Aplikacji. Szczegółowe informacje na temat różnych Planów Usług są dostępne na naszej stronie internetowej.

Możesz zarządzać swoimi Planami Usług ze swojego konta użytkownika Kahoot! Jeżeli użytkownik zakupił płatny Plan Usług za pośrednictwem platformy dystrybucyjnej, np. Google Play czy Apple App Store, musi zarządzać swoim kontem za pośrednictwem tych platform.

4.2 Subskrypcje Treści

Oprócz wybranego przez siebie Planu Usług użytkownik może zakupić na platformie Kahoot! określone Subskrypcje Treści, np. Kahoot!+ AccessPass lub subskrypcje kanałów Verified Creator.

Subskrypcja Treści zapewnia użytkownikowi dostęp do biblioteki treści, które są wybierane według wyłącznego uznania Kahoot!
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści dostępne w ramach każdej Subskrypcji Treści mogą ulec zmianie według wyłącznego uznania Kahoot!, m.in. poprzez usunięcie i dodanie treści lub zmianę istniejących treści.

Użytkownik zgadza się korzystać z treści dostępnych w ramach Subskrypcji Treści wyłącznie zgodnie ze wszystkimi regulaminami mającymi zastosowanie do Usług i Zasobów Kahoot!, w tym między innymi z Zasadami dopuszczalnego użytkowania. W szczególności użytkownik nie jest uprawniony do zmiany, odsprzedaży lub udostępniania takich treści w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszym dokumencie.

Kahoot! nie weryfikuje i nie może zagwarantować dokładności, trafności, integralności, przydatności do określonego celu, dostępności lub jakości jakichkolwiek treści zawartych w Subskrypcjach Treści.

Użytkownik może zarządzać swoimi Subskrypcjami Treści ze swojego konta użytkownika Kahoot!

5. Płatności, anulowanie, aktualizacje

5.1 Informacje ogólne

Płatne Plany Usług i Subskrypcje Treści można nabyć bezpośrednio od Kahoot! w Aplikacji lub na Witrynie, za pośrednictwem stron trzecich lub na podstawie umowy typu Enterprise Agreement z Kahoot!. Ta część Regulaminu ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy użytkownik zarejestrował się w jednym z naszych płatnych Planów Usług lub Subskrypcji Treści otrzymywanych bezpośrednio od nas za pośrednictwem naszej Aplikacji lub Witryny.

Użytkownik zapewnia, że jego dane rejestracyjne, dane dotyczące płatności (o ile zarejestrował się w płatnej subskrypcji Planu Usług) i wszelkie inne informacje, które nam przekazuje, są prawdziwe, dokładne i kompletne, przy czym użytkownik zobowiązuje się utrzymywać taki ich status przez cały czas. Jeśli użytkownik podał błędne lub niedokładne informacje, powinien powrócić do ekranu logowania lub poprawić takie informacje w ustawieniach konta. Użytkownik zobowiązuje się, że żadna inna osoba nie będzie mogła korzystać z jego konta ani uzyskiwać do niego dostępu, ani w żaden inny sposób korzystać z praw przyznanych mu na mocy Umowy.

5.2 Płatności i Okresy Subskrypcji

Wszystkie płatne Plany Usług i Subskrypcje Treści są płatne z góry za każdy Okres Subskrypcji, nie podlegają anulowaniu i, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w umowie typu Enterprise Agreement lub w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie podlegają zwrotowi.

Użytkownik zostanie obciążony opłatą przed uzyskaniem dostępu do płatnego Planu Usług lub Subskrypcji Treści. Po zakończeniu bieżącego Okresu Subskrypcji płatny Plan Usług i/lub Subskrypcje Treści zostaną automatycznie odnowione, a użytkownik zostanie obciążony opłatą za kolejny Okres Subskrypcji zgodnie z zarejestrowanymi danymi dotyczącymi płatności.

Jeżeli użytkownik nie opłaci płatnego Planu Usług w terminie, Kahoot! zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta użytkownika lub usunięcia funkcji płatnego Planu Usług.

5.3 Prawo do odstąpienia od Umowy

Jeżeli użytkownik jest Konsumentem, może anulować swoje Plany Usług w ciągu 14 dni od dnia subskrypcji, w zależności od jurysdykcji.

Jeżeli użytkownik zamierza skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, powinien przesłać nam swoją rezygnację w ciągu 14 dni. Jeżeli okres 14 dni kończy się w sobotę, niedzielę lub jakikolwiek dzień ustawowo wolny od pracy, okres ten zostaje przedłużony do następnego dnia roboczego.

Jeżeli użytkownik złoży rezygnację w ciągu 14 dni, uważa się ją za złożoną w terminie. Ciężar dowodu w zakresie złożenia rezygnacji w terminie spoczywa na użytkowniku. W związku z tym rezygnację należy złożyć na piśmie. Użytkownik może skorzystać z naszego formularza wniosku o wsparcie, aby złożyć rezygnację z subskrypcji.

Użytkownik może przetestować Usługi w celu określenia charakteru, cech lub funkcji Usług przed skorzystaniem z prawa do rezygnacji. Nie możemy obciążyć użytkownika opłatami za skorzystanie z prawa do rezygnacji i zwrócimy mu wszystkie płatności dokonane na rzecz Kahoot! w zamian za korzystanie przez użytkownika z Usług bez zbędnej zwłoki.

Wyjątek dotyczący Subskrypcji Treści
Jeżeli jednak użytkownik jest Konsumentem, który nabył Subskrypcje Treści lub inne treści, traci prawo do rezygnacji i otrzymania zwrotu pieniędzy, ponieważ natychmiast uzyskał dostęp do treści. Użytkownik zostanie poproszony w procesie zakupu o wyrażenie zgody na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia Usług oraz o potwierdzenie, że prawo do rezygnacji nie ma zastosowania.

5.4 Rezygnacja

Jeżeli użytkownik nie zanierza przedłużać Okresu Subskrypcji płatnego Planu Usług lub Subskrypcji Treści, ma prawo zrezygnować z płatnego Planu Usług i/lub Subskrypcji Treści przed końcem bieżącego Okresu Subskrypcji. Jeżeli użytkownik jest konsumentem w Norwegii, będziemy powiadamiać go o prawie do rezygnacji co sześć miesięcy w Okresie Subskrypcji, wysyłając wiadomość e-mail na zarejestrowane konto e-mail lub za pośrednictwem powiadomień w Aplikacji lub w Usłudze. Użytkownik może zrezygnować, powiadamiając obsługę klienta here. Anulowanie zaczyna obowiązywać pierwszego dnia po ostatnim dniu bieżącego Okresu subskrypcji. Po rezygnacji dostęp do funkcji dostępnych wyłącznie w ramach płatnych Planów Usług lub Subskrypcji Treści zostanie zablokowany, a subskrypcja zostanie automatycznie przeniesiona do bezpłatnego Planu Usług dla subskrybowanej Usługi Kahoot! (o ile jest dostępny).

5.5 Przejście na wyższy i niższy poziom Planu Usług

Użytkownik może w dowolnym momencie przejść na wyższy lub niższy poziom subskrypcji płatnego Planu Usług. W przypadku przejścia w obrębie subskrypcji do niższego Pakietu usług, takie przejście wejdzie w życie w dniu następującym po ostatnim dniu bieżącego okresu subskrypcji. W przypadku przejścia na wyższy poziom subskrypcji Planu Usług uaktualnienie wejdzie w życie natychmiast po uregulowaniu przez użytkownika odpowiedniej opłaty za uaktualnienie.

Po uaktualnieniu płatny Plan Usług będzie podlegał nowemu okresowi subskrypcji. Płatność za pozostały okres w ramach poprzedniego płatnego Planu Usług zostanie uznana na korzyść użytkownika.

5.6 Zmiany cen i nowe Plany Usług

Kahoot! może zmienić cenę płatnego Planu Usług i/lub Subskrypcji Treści.Jeżeli zmiana ceny dotyczy użytkownika, nie wejdzie ona w życie przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Subskrypcji. Dalsze korzystanie z Usług Kahoot! będzie stanowić potwierdzenie akceptacji zmiany ceny. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na zmiany cen, ma prawo do ich odrzucenia poprzez rezygnację z subskrypcji przed kolejnym odnowieniem Okresu Subskrypcji.

Jeżeli użytkownik jest Konsumentem w Norwegii, Kahoot! powiadomi go o zmianie cen w racjonalnym okresie czasu przed jej wejściem w życie, wysyłając wiadomość e-mail na zarejestrowane konto e-mail użytkownika lub za pośrednictwem powiadomień w Aplikacji lub w Usłudze. Jeżeli zmiana ceny przekroczy roczną zmianę wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w Norwegii, użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem od momentu rozpoczęcia obowiązywania zmiany ceny.

Nie zapewniamy żadnych zwrotów, jeżeli cena płatnego Planu Usług lub Subskrypcji Treści spadnie lub jeżeli zaoferujemy kolejne ceny promocyjne lub zmienimy zawartość lub funkcje Planu Usług.

Kahoot! może podjąć decyzję o zmianie lub zastąpieniu naszych Planów Usług. W przypadku zmiany lub zastąpienia subskrybowanego Planu Usług, subskrypcja automatycznie obejmie Plan Usług odpowiadający cenom pierwotnego planu, chyba że użytkownik zdecyduje się przejść na wyższy poziom subskrypcji.

5.7 Wersje Próbne

Możemy, według własnego uznania, zaoferować użytkownikowi Wersję Próbną. Zastrzegamy sobie prawo do przerwania Okresu próbnego i zawieszenia konta w razie ustalenia, że użytkownik nie kwalifikuje się do takiego rozwiązania. W przypadku korzystania z Usługi Kahoot! w Wersji Próbnej mogą mieć zastosowanie odrębne regulaminy, w tym ograniczenia dotyczące dostępnych funkcji lub obszarów użytkowania.

W przypadku niektórych Wersji Próbnych w celu aktywacji Wersji Próbnej będziemy wymagać podania danych dotyczących płatności. W takich przypadkach okres próbny zostanie automatycznie przekształcony na płatną subskrypcję wybranego Pakietu usług i/lub Subskrypcji treści, począwszy od pierwszego dnia po zakończeniu okresu próbnego. Do obciążenia użytkownika opłatami zostaną wykorzystane informacje dotyczące płatności przekazane przez użytkownika w momencie rozpoczęcia okresu próbnego. Jeżeli użytkownik nie zamierza kontynuować korzystania z wybranego Planu Usług w ramach płatnej subskrypcji lub Subskrypcji Treści, musi zrezygnować z subskrypcji przed zakończeniem okresu próbnego.

5.8 Przedpłacone Kody Subskrypcji

Jeżeli użytkownik otrzymał Kod, do jego dostępu do Usługi może mieć również zastosowanie odrębny regulamin przedstawiony wraz z Kodem, a użytkownik zobowiązuje się przestrzegać takiego regulaminu.

Płatne Kody Subskrypcji zakupione od stron trzecich lub za pośrednictwem innych platform (np. Google Play lub Apple App Store) podlegają zasadom polityki zwrotu kosztów obowiązującym na tych platformach. Kahoot! nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki tych platform.

5.9 Podatki

Podane ceny mogą nie obejmować podatku od sprzedaży lub podatku VAT, a obowiązujący podatek może zostać naliczony i dodany w momencie realizacji transakcji i, w zależności od miejsca dokonania zakupu, taki podatek może nie być widoczny dla użytkownika do momentu otrzymania dokumentu zakupu. W niektórych jurysdykcjach lokalne przepisy wymagają, aby ceny zawierały wszystkie obowiązujące podatki; w takim przypadku zostanie to wskazane w momencie zakupu.

6. Treści Użytkownika

6.1 Licencja Kahoot! na Treści użytkownika

Treści użytkownika są dostępne wyłącznie dla użytkownika, przechowywane z ograniczoną widocznością i wykorzystywane wyłącznie przez Kahoot! do celów świadczenia Usług i zapewniania Zasobów. Wszystkie dane przesyłane przez użytkownika do Usług, w tym Treści Użytkownika, będą bezpieczne i będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia Usług Kahoot!.

Użytkownik niniejszym udziela Kahoot! ogólnoświatowej, niewyłącznej, ograniczonej czasowo licencji na dostęp, użytkowanie, przetwarzanie i wyświetlanie Treści Użytkownika w uzasadnionym zakresie: (a) w celu świadczenia, utrzymywania, aktualizowania i rozwijania Usług, w tym opracowywania nowych funkcji i usług związanych z Usługami; (b) w celu zapobiegania problemom związanym z usługami, bezpieczeństwem, wsparciem lub kwestiami technicznymi lub rozwiązywania takich problemów; (c) zgodnie z wymogami prawa; oraz (d) za wyraźną zgodą użytkownika.

Kahoot! usunie wszystkie Treści użytkownika z konta użytkownika po rozwiązaniu Umowy, z wyjątkiem wszelkich Publicznych Treści użytkownika licencjonowanych na rzecz Kahoot!, jak wyjaśniono w niniejszym dokumencie, lub w inny sposób zgodnie z Polityką prywatności Kahoot! (w zależności od sytuacji).

6.2 Odpowiedzialność użytkownika za Treści użytkownika

Użytkownik oświadcza, że w odniesieniu do wszelkich Treści użytkownika publikowanych przez niego w Witrynie Kahoot!: (1) użytkownik posiada wszelkie prawa niezbędne do przesłania takich Treści użytkownika do Usługi Kahoot! oraz do udzielenia powyższej licencji firmie Kahoot! oraz (2) takie Treści użytkownika lub ich wykorzystanie przez Kahoot! nie naruszają Umowy, obowiązującego prawa ani praw własności intelektualnej (w tym m.in. praw autorskich), praw do tożsamości i wizerunku, dóbr osobistych ani innych praw innych osób.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Treści użytkownika publikowane w Witrynie Kahoot!. Kahoot! nie wspiera poprawności Treści użytkownika ani żadnych opinii zawartych w Treściach użytkownika.

6.3 Monitorowanie Treści użytkownika

O ile nie uzgodniono inaczej w odrębnej umowie z Kahoot!, firma Kahoot! może przeglądać, monitorować, edytować lub usuwać Treści użytkownika według własnego uznania, ale nie jest do tego zobowiązana. We wszystkich przypadkach firma Kahoot! zastrzega sobie prawo do usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do Treści użytkownika, które naruszają postanowienia Umowy, w tym naruszają nasze Zasady dopuszczalnego użytkowania oraz Wytyczne redakcyjne. Usunięcie lub uniemożliwienie dostępu do Treści użytkownika odbywa się według naszego wyłącznego uznania.

6.4 Publiczne Treści użytkownika

Jeżeli użytkownik zdecyduje się udostępnić Publiczne Treści użytkownika, niniejszym udziela firmie Kahoot! wieczystej (lub na taki okres, na jaki zezwala na to obowiązujące prawo), niewyłącznej, podlegającej sublicencjonowaniu, podlegającej przeniesieniu, wolnej od tantiem, nieodwołalnej, w pełni opłaconej, uniwersalnej licencji na komercjalizację, użytkowanie, powielanie, publiczne udostępnianie (np.wykonywanie lub wyświetlanie), publikowanie, tłumaczenie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych i rozpowszechnianie Publicznych Treści użytkownika za pośrednictwem dowolnego medium, samodzielnie lub w połączeniu z innymi treściami lub materiałami, w dowolny sposób i za pomocą dowolnych środków, metod lub technologii, znanych obecnie lub stworzonych w przyszłości. Poza prawami wyraźnie przyznanymi w niniejszym dokumencie, użytkownik zachowuje wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Treści użytkownika.

7. Zweryfikowani twórcy na platformie Marketplace Kahoot!

7.1 Zweryfikowani twórcy

Marketplace Kahoot! umożliwia Zweryfikowanemu Twórcy oferowanie Treści Marketplace na sprzedaż lub w ramach subskrypcji innym użytkownikom Kahoot!

7.2 Publikacja Treści w Marketplace

Treści w Marketplace są tworzone i przesyłane do Marketplace online przez Zweryfikowanych Twórców za opłatą określoną przez Zweryfikowanego Twórcę zgodnie z poniższą klauzulą. Publikacja jakichkolwiek Treści w Marketplace podlega ocenie i zatwierdzeniu przez Kahoot! według wyłącznego uznania Kahoot!

Po przesłaniu, Kahoot! otrzymuje licencję na Treści w Marketplace w zakresie niezbędnym do wyświetlania, powielania i wykorzystywania w inny sposób danych Treści w Marketplace w celu udostępnienia ich użytkownikom Kahoot! w Marketplace.

Treści w Marketplace zakupione przez użytkowników są dostępne dla takich użytkowników przez jeden (1) rok od daty zakupu.

7.3 Wymagania dotyczące Treści w Marketplace

Zweryfikowani Twórcy oświadczają i gwarantują, że wszystkie Treści w Marketplace i adresy URL Vanity są zgodne z niniejszą Umową, w tym m.in. z wszelkimi obowiązującymi wytycznymi Kahoot! w zakresie treści, Zasadami dopuszczalnego użytkowania Kahoot! oraz Wytycznymi redakcyjnymi, a także że Zweryfikowani Twórcy posiadają niezbędne prawa do przesyłania Treści w Marketplace do Marketplace.

Zweryfikowani Twórcy kontrolują dostępność przesłanych przez siebie Treści w Marketplace i mogą ją usunąć z Marketplace w dowolnym momencie. Jednakże użytkownicy, którzy już zakupili Treści w Marketplace, zachowują dostęp przez cały obowiązujący okres subskrypcji.

Kahoot! zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich Treści w Marketplace i adresów URL Vanity naruszających obowiązujące prawo, prawa własności intelektualnej stron trzecich lub niniejszą Umowę, w tym m.in. obowiązujące wytyczne Kahoot! dotyczące treści.

Kahoot! będzie promować, sprzedawać i wyróżniać przesłane Treści w Marketplace lub adresy URL Vanity według własnego uznania.

7.4 Ceny i Stawki Wypłat

Pułapy cenowe, stawki wypłat i inne warunki handlowe mające zastosowanie do Zweryfikowanych Twórców i nabywców Treści w Marketplace są szczegółowo opisane tutaj.

Zweryfikowani Twórcy wybierają preferowane pułapy cenowe dla użytkowników swoich Treści w Marketplace w ramach procesu przesyłania danych Treści w Marketplace. Treści Marketowe mogą być również oferowana bezpłatnie. Dostępne pułapy cenowe zależą od Planu Usług Zweryfikowanego Twórcy.

Zweryfikowani Twórcy będą uprawnieni do stawki wypłaty zależnej od ich Planu Usług za każdą sprzedaż Treści w Marketplace, płatnej na koniec każdego okresu wypłaty. Stawki wypłat mogą zostać skorygowane po uprzednim pisemnym powiadomieniu przez Kahoot!, przy czym skorygowane stawki będą obowiązywać od początku następnego okresu wypłat.

Zweryfikowani Twórcy, którzy prześlą Treści do Marketplace z naruszeniem niniejszej Umowy, nie będą uprawnieni do wypłaty.

7.5 Opcja zakupu Treści w Marketplace przez Kahoot!

Kahoot! może zaoferować zakup licencji na wybrane Treści w Marketplace od Zweryfikowanych Twórców za stałą, jednorazową opłatą. Jeżeli kwota oferowana przez Kahoot! zostanie zaakceptowana przez Zweryfikowanego Twórcę na piśmie, użytkownik niniejszym udziela Kahoot! wieczystej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej i wolnej od tantiem licencji na korzystanie z wybranych Treści w Marketplace do własnych celów Kahoot!do własnych celów, w tym m.in. do włączania Treści w Marketplace do innych ofert Kahoot!, takich jak Kahoot!+ AccessPass, oraz do promowania, sprzedaży lub łączenia Treści w Marketplace z innymi ofertami Kahoot!

W celu uniknięcia wątpliwości, jeżeli Kahoot! otrzyma licencję na Treści w Marketplace zgodnie z niniejszą Klauzulą, Zweryfikowany Twórca będzie nadal uprawniony do wypłaty za sprzedaż danych Treści w Marketplace użytkownikom.

7.6 Płatność

Zweryfikowani Twórcy założą konto u zewnętrznego dostawcy usług płatniczych wyznaczonego przez Kahoot! w ramach rozpoczęcia współpracy, a Kahoot! ułatwi dokonywanie wszystkich wypłat za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług płatniczych. Zweryfikowani Twórcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że ich informacje o użytkowniku, w tym informacje dotyczące danego dostawcy płatności, są prawidłowe i aktualne.

7.7 Zmiany Planów Usług

Jeżeli Zweryfikowany Twórca zmieni Plan Usług na bezpłatny,  Zweryfikowany Twórca nie będzie już mógł oferować na sprzedaż Treści w Marketplace, a wszelkie Treści już przesłane do Marketplace zostaną usunięte. Użytkownicy, którzy zakupili Treści w Marketplace od Zweryfikowanego Twórcy, zachowają dostęp do takich Treści do końca okresu subskrypcji.

Jeżeli Zweryfikowany Twórca wprowadzi jakiekolwiek inne zmiany w swoim Planie Usług lub innych czynnikach, które mają znaczenie przy określaniu prawa do wypłaty zgodnie z niniejszym Regulaminem, takie zmiany zaczną obowiązywać od początku następnego okresu wypłaty.

8. Aplikacje Stron Trzecich

Usługi są zintegrowane z Aplikacjami Stron Trzecich, które udostępniają użytkownikowi treści, produkty i/lub inne usługi. Korzystanie z Aplikacji Stron Trzecich jest dobrowolne. Jeżeli użytkownik zdecyduje się aktywować którąkolwiek z Aplikacji Stron Trzecich lub korzystać z niej, korzystanie z takich Aplikacji Stron Trzecich będzie podlegać odpowiednim regulaminom i zasadom polityki prywatności każdej takiej Aplikacji (w tym m.in. regulaminowi świadczenia usług YouTube znajdującemu się here and GIPHY User Terms of Service located tutaj). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Kahoot! nie wspiera żadnej Aplikacji Stron Trzecich ani nie ponosi odpowiedzialności za żadne takie Aplikacje w żadnych okolicznościach, w tym za awarię takich Aplikacji.

9. Bezpieczeństwo konta

Jako twórca konta Kahoot! użytkownik ma dostęp do konta Kahoot! i urządzeń używanych do uzyskiwania dostępu do Usługi oraz kontrolę nad kontem i urządzeniami. Aby utrzymać kontrolę nad kontem i uniemożliwić innym osobom dostęp do niego, użytkownik powinien zachowywać kontrolę nad urządzeniami używanymi do uzyskiwania dostępu do Usługi i nie ujawniać nikomu hasła, ani żadnych danych płatności (jeżeli dotyczy) powiązanych ze swoim kontem. Użytkownik odpowiada za aktualizowanie i utrzymywanie dokładności przekazywanych nam informacji powiązanych z kontem. Użytkownik odpowiada również za zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi i korzystaniu ze swojego konta przez osoby inne niż użytkownik. Możemy zamknąć konto użytkownika lub zawiesić jego działanie w celu ochrony użytkownika, firmy Kahoot! lub naszych partnerów przed kradzieżą tożsamości, próbą kradzieży tożsamości lub innymi nieuczciwymi działaniami.

10. Ochrona danych

Jeżeli Kahoot! działa jako podmiot przetwarzający dane zgodnie z obowiązującym prawem, Umowa o przetwarzaniu danych znajdująca się tutaj obowiązuje w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w związku z niniejszą Umową.

11. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy

Umowa będzie obowiązywać, dopóki użytkownik będzie korzystać z bezpłatnego lub płatnego konta Kahoot!. Kahoot! może rozwiązać Umowę lub zawiesić dostęp użytkownika do Usługi Kahoot! Usługa w dowolnym momencie, także w przypadku rzeczywistego lub podejrzewanego nieautoryzowanego użycia Usługi i/lub Zasobów Kahoot! lub nieprzestrzegania warunków Umów. Jeżeli użytkownik lub Kahoot! rozwiążą Umowę lub jeżeli Kahoot! zawiesi dostęp użytkownika do Usługi Kahoot! zgodnie z Umową, użytkownik zgadza się, że firma Kahoot! nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika, a firma Kahoot! nie zwróci żadnych kwot, które użytkownik już zapłacił, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Każda Licencja udzielona użytkownikowi w ramach Usług i Zasobów Kahoot!, która nie została jeszcze wypowiedziana w związku z wygaśnięciem Planu Usług użytkownika, zostanie wypowiedziana z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.

Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że licencja wieczysta udzielona Kahoot! przez użytkownika będzie kontynuowana po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy z jakiegokolwiek powodu.

Części Umowy, które wyraźnie lub ze względu na swój charakter muszą pozostać w mocy nawet po rozwiązaniu Umowy, pozostaną w mocy po jej rozwiązaniu.

12. Gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności

Zapewniamy, że Usługi będą działać zgodnie z opisem Usług i Zasobów Kahoot!, jak zostało to określone w naszych Witrynach. W przypadku wszystkich Planów usługi dołożymy wszelkich komercyjnie uzasadnionych starań, aby Usługi były dostępne przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem okresów zaplanowanego przestoju. Powiadomimy z wyprzedzeniem użytkownika o planowanym przestoju, który może długo trwać. W razie naruszenia jakiegokolwiek ze zobowiązań Kahoot! opisanych w tym punkcie 11, Kahoot! na własny koszt (i) dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby zniwelować rzeczony brak zgodności, a jeżeli nie będzie to możliwe do realizacji w rozsądny sposób, (ii) zmieni niezgodne części Usług i Zasobów. Kahoot! zrzeka się wszelkich gwarancji innych niż określone w Umowie.  Ponadto, w żadnym wypadku firma Kahoot! nie ponosi odpowiedzialności za Aplikacje Stron Trzecich, w tym za awarie takich Aplikacji Stron Trzecich.

Kahoot! nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie niniejszych gwarancji, jeżeli zostało ono spowodowane przez:

  1. sprzęt, oprogramowanie lub inne komponenty, które nie stanowią części Usług i Zasobów;
  2. błędy lub problemy spowodowane całkowicie lub częściowo przez sprzęt, oprogramowanie lub inne komponenty, które nie zostały dostarczone przez Kahoot!, w tym wszelkie modyfikacje dokonane przez użytkownika lub strony trzecie;
  3. błędy lub problemy spowodowane przez nieprzestrzeganie niniejszej Umowy przez użytkownika;
  4. odrzucenie przez użytkownika wdrożenia jakiejkolwiek aktualizacji, zmiany, poprawki lub podobnego rozwiązania, które zapobiegłoby błędowi lub problemowi; oraz
  5. błędy lub problemy spowodowane przez strony trzecie niedziałające w imieniu Kahoot!, w tym w odniesieniu do zmian w Usługach i Zasobach.

13. Ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU FIRMA KAHOOT!, JEJ CZŁONKOWIE KIEROWNICTWA, AKCJONARIUSZE, PRACOWNICY, AGENCI, PRZEDSTAWICIELE, RADA DYREKTORÓW, PODMIOTY ZALEŻNE, PODMIOTY STOWARZYSZONE, NASTĘPCY PRAWNI, CESJONARIUSZE, DOSTAWCY LUB LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA (1) JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, WYMIERNE, UBOCZNE, SANKCYJNE, RETORSYJNE LUB WYNIKOWE; LUB (2) JAKĄKOLWIEK UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH, PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI BĄDŹ OSIĄGANIA ZYSKÓW (BEZPOŚREDNICH LUB POŚREDNICH), WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUGI KAHOOT! APLIKACJI STRON TRZECICH LUB TREŚCI TAKICH APLIKACJI, NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY PRAWNEJ, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY FIRMA KAHOOT! ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, A NAWET W SYTUACJI, GDY ŚRODEK ZARADCZY NIE SPEŁNI SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU. ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAHOOT! ZA WSZELKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB W ZWIĄZKU Z NIĄ BĘDZIE OGRANICZONA DO KWOT ZAPŁACONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ KAHOOT! NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY W OKRESIE DWUNASTU MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH OSTATNIE ZDARZENIE RODZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

ŻADNE Z POSTANOWIEŃ UMOWY NIE LIKWIDUJE ANI NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY KAHOOT! ZA OSZUSTWO, FAŁSZYWE OŚWIADCZENIE, ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE JEJ ZANIEDBANIEM ORAZ, O ILE WYMAGAJĄ TEGO OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA, RAŻĄCYM ZANIEDBANIEM.

14. Warunki dotyczące Apple

W uzupełnieniu do powyższych części i niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień Regulaminu, niniejsza część ma zastosowanie w odniesieniu do korzystania przez użytkownika z dowolnej wersji naszej aplikacji zgodnej z systemem operacyjnym iOS firmy Apple. Apple nie jest stroną niniejszego Regulaminu i nie posiada praw własności ani nie odpowiada za aplikację. Apple nie udziela żadnej gwarancji dla aplikacji, z wyjątkiem zwrotu, jeżeli dotyczy, uiszczonej ceny zakupu. Apple nie odpowiada za konserwację ani inne usługi wsparcia dotyczące aplikacji i nie ponosi odpowiedzialności za żadne inne roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, koszty czy wydatki związane z aplikacją, w tym wszelkie roszczenia stron trzecich z tytułu odpowiedzialności za produkt, roszczenia w razie sytuacji, gdy aplikacja nie będzie spełniać jakichkolwiek stosownych wymagań prawnych lub regulacyjnych, roszczeń wynikających z ochrony konsumentów lub podobnych przepisów oraz roszczeń dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej. Wszelkie zapytania lub skargi dotyczące korzystania z aplikacji, w tym dotyczące praw własności intelektualnej, muszą być kierowane do Kahoot!. Licencja udzielona w ramach niniejszego Regulaminu jest ograniczona do nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z aplikacji przy użyciu produktu marki Apple z systemem operacyjnym iOS Apple, który stanowi własność lub jest pod kontrolą użytkownika albo w jest w stanie w inny sposób dozwolonym przez Zasady użytkowania określone Warunkach świadczenia usług sklepu App Store Apple. Ponadto użytkownik musi przestrzegać warunków wszystkich umów ze stronami trzecimi, które obowiązują użytkownika podczas korzystania z aplikacji, takie jak umowa o świadczeniu bezprzewodowych usług transmisji danych. Apple i podmioty zależne Apple jako firmy zewnętrzne są beneficjentami niniejszego Regulaminu i, po zaakceptowaniu przez użytkownika warunków zawartych w Regulaminie, będą posiadać prawo (i zostanie uznane, że zaakceptowali to prawo) do egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu wobec użytkownika jako beneficjenci niniejszego Regulaminu występujacy jako firma zewnętrzna. Niezależnie od tych praw Apple i spółek zależnych Apple, prawo firmy Kahoot! do zawierania, uchylania lub rozwiązywania jakichkolwiek zmian, zrzeczeń lub ugód na mocy niniejszego Regulaminu nie jest uzależnione od zgody jakiejkolwiek Strony Trzeciej.

15. Zwolnienie z odpowiedzialności

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo użytkownik zgadza się zwolnić z odpowiedzialności firmę Kahoot! oraz jej spółkę macierzystą i podmioty powiązane, a także członków ich rady dyrektorów, członków kierownictwa, kadrę kierowniczą, pracowników, darczyńców, agentów, przedstawicieli i licencjodawców przed wszelkimi roszczeniami i wszelkimi stratami, wydatkami, szkodami i kosztami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wynikającymi z: (1) naruszenia Umowy przez użytkownika; (2) Treści użytkownika; (3) wszelkich działań podejmowanych przez użytkownika lub osoby korzystające z jego konta w ramach lub za pośrednictwem Usługi Kahoot! oraz (4) naruszenia przez użytkownika przepisów prawa lub praw Stron Trzecich. Zastrzegamy sobie prawo do przejęcia wyłącznej obrony wszelkich roszczeń, z tytułu których przysługuje nam zwolnienie z odpowiedzialności na mocy niniejszego Regulaminu. W takim przypadku użytkownik zapewni nam taką współpracę, jakiej w racjonalny sposób zażądamy.

16. Postanowienia różne

16.1 Całość umowy

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej części lub wyraźnie uzgodnionych na piśmie między użytkownikiem a firmą Kahoot! Umowa stanowi całość warunków uzgodnionych między użytkownikiem a firmą Kahoot! i zastępuje wszelkie wcześniejsze uzgodnienia dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy, zarówno pisemne, jak i ustne.

16.2 Rozdzielność postanowień i zrzeczenie się praw

O ile Umowa nie stanowi inaczej, jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu lub w jakimkolwiek zakresie, taka nieważność lub niewykonalność nie wpłynie w żaden sposób na pozostałe postanowienia Umowy ani nie uczyni ich nieważnymi lub niewykonalnymi, a stosowanie takiego postanowienia będzie egzekwowane w zakresie dozwolonym przez prawo.

Niewykonanie przez firmę Kahoot! lub jakiegokolwiek beneficjenta zewnętrznego Umowy lub jakiegokolwiek jej postanowienia nie uchyla prawa Kahoot! lub odpowiedniego beneficjenta zewnętrznego do wykonania tego postanowienia.

16.3 Cesja

Kahoot! może dokonać cesji Umowy lub jakiejkolwiek jej części, a Kahoot! może zlecać dowolne ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy. Użytkownik nie może dokonać cesji Umowy ani żadnej jej części, ani przenieść lub udzielić sublicencji na swoje prawa wynikające z Umowy jakiejkolwiek stronie trzeciej.

17. Zmiany Regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszego Regulaminu. Mogą być na przykład wprowadzone zmiany uwzględniające nowe produkty lub usługi, dostosowujące zapisy do wymagań prawnych lub w inny sposób lepiej dostosowujące Warunki do prowadzonej przez nas działalności. W przypadku istotnej zmiany niniejszego Regulaminu powiadomimy użytkownika o tym za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na zarejestrowane konto e-mail, w aplikacji lub za pośrednictwem powiadomienia w obrębie Usługi albo w naszych oficjalnych witrynach internetowych (stosownie do sytuacji). Użytkownik odpowiada za dokładne zapoznanie się z takim powiadomieniem. Dalsze korzystanie z usług po takich zmianach będzie stanowić potwierdzenie i zgodę na zmieniony Regulamin. Jeśli użytkownik nie chce dalej korzystać z Usług w związku z nową wersją Warunków, użytkownik może anulować Pakiet usług lub rozwiązać Umowę. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Zasad dopuszczalnego użytkowania w dowolnym momencie bez powiadomienia.

18. Prawo właściwe / Jurysdykcja

Umowa podlega ustawom i prawu norweskiemu bez względu na kolizję praw oraz postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Prawo norweskie będzie miało zastosowanie do wszystkich spraw związanych z korzystaniem z Usług i zakupem jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem Usług.

Ponadto wszelkie powództwa mające na celu wyegzekwowanie Umowy będą wnoszone do sądów znajdujących się w Oslo (Oslo tingrett) w Norwegii. Użytkownik niniejszym zgadza się na jurysdykcję takich sądów i zrzeka się wszelkich zastrzeżeń co do jurysdykcji, właściwości miejscowej lub niewłaściwości sądu.

19. Definicje

Zasady dopuszczalnego użytkowania” oznaczają Zasady dopuszczalnego użytkowania firmy Kahoot!, obowiązujące i dostępne tutaj.

”Administrator” oznacza wyznaczonego przez Organizację użytkownika administratora konta użytkownika Kahoot!, w stosownych przypadkach.

”Umowa” to zbiorczy termin obejmujący niniejszy Regulamin, Zasady dopuszczalnego użytkowania, dowolny Plan Usług oraz, w stosownych przypadkach, Umowę typu Enterprise Agreement lub Subskrypcję Treści.

”Aplikacja” oznacza aplikację komputerową/mobilną Kahoot!

”Apple” oznacza firmę Apple Inc.

”Dzieci” oznaczają dzieci w wieku poniżej 13 lat w Stanach Zjednoczonych oraz dzieci w wieku poniżej 16 lat poza Stanami Zjednoczonymi.

”Kod” oznacza kod lub inną ofertę dostarczaną lub sprzedawaną przez lub w imieniu Kahoot! w celu uzyskania dostępu do subskrypcji płatnego Planu Usług i/lub Subskrypcji Treści.

Konsument” oznacza osobę fizyczną, która nie subskrybuje Usług ani nie korzysta z nich w celach komercyjnych.

”Subskrypcje Treści” oznaczają różne biblioteki treści premium dostępne do zakupu na zasadzie subskrypcji oprócz Planu Usług wybranego przez każdego użytkownika.

”Umowa typu Enterprise Agreement” oznacza odrębną umowę zawartą przez firmę Kahoot! i Organizację powiązaną z użytkownikiem.

”Kahoot!+ AccessPass” oznacza Subskrypcję Treści, która obejmuje określone treści z części Akademia Platformy Kahoot!.

”Kahoot!” oznacza Kahoot! AS.

”Marki Kahoot!” oznacza wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, logotypy, nazwy domen i wszelkie inne cechy marki Kahoot!

”Licencja” oznacza licencję udzieloną użytkownikowi zgodnie z częścią 3 niniejszego Regulaminu.

"Marketplace” oznacza internetową platformę sprzedażową treści Kahoot!

”Treści w Marketplace” oznaczają wybrane treści Kahoot! przeznaczone do sprzedaży innym użytkownikom, które to treści mogą być częścią kanału, stworzoną przez Zweryfikowanych Twórców i udostępnioną innym użytkownikom za darmo lub do zakupu na Platformie Kahoot!.

”Organizacja” oznacza organizację, z którą użytkownik jest związany, np. pracodawcę.

”Platforma” oznacza Witryny i Aplikacje Kahoot!, w których dostępne są Usługi Kahoot!

”Publiczne Treści użytkownika” oznaczają, że niektóre Usługi Kahoot! opierają się na Treściach użytkownika i polegają na tym, że użytkownicy wnoszą treści do Usługi, Treści, w ramach których użytkownik, z własnego wyboru i poprzez aktywne przełączanie przycisku „publikuj”, udostępnia określone Treści Użytkownika, takie jak gry/quizy Kahoot!, do powszechnego użytku.

”Zasoby” oznaczają informacje, zasoby, usługi, produkty i narzędzia udostępniane użytkownikowi w ramach Usług Kahoot!.

”Plan Usług” oznacza różne plany subskrypcji, w ramach których dostępne są Usługi Kahoot!

”Usługi” oznaczają usługi Kahoot!, w tym wszelkie oprogramowanie, które użytkownik subskrybuje zgodnie z niniejszym Regulaminem.

”Okres Subskrypcji” oznacza czas trwania odpowiedniego Planu Usług i/lub Subskrypcji Treści.

”Regulamin” oznacza niniejsze ogólne warunki mające zastosowanie do korzystania przez użytkownika z Usług Kahoot!

”Aplikacje Stron Trzecich” oznaczają strony internetowe i usługi dostarczane przez strony trzecie, które są zintegrowane z Usługami i Zasobami w celu udostępnienia użytkownikowi określonych funkcji, treści, produktów i/lub usług.

”Wersja Próbna” oznacza wersje próbne subskrypcji płatnego Planu Usług lub Subskrypcji Treści przez określony czas bez płatności lub po obniżonej stawce.

”Treści Użytkownika” oznaczają treści i dane, które użytkownicy przesyłają do Usługi, w tym m.in. quizy, zdjęcia, materiały wideo, teksty, wiadomości, informacje, opinie użytkowników i wszelkie inne treści.

”Adres URL Vanity”  oznacza adres URL Zweryfikowanego Twórcy w Marketplace, w którym Zweryfikowany Twórca wybrał słowo lub frazę, aby zastąpić sekcje adresu URL, np. wybrany adres URL kanału Zweryfikowanego Twórcy.

”Zweryfikowany Twórca” oznacza użytkownika Kahoot! z płatnym Planem Usług, przy czym użytkownik został zweryfikowany zgodnie z procedurą weryfikacji Kahoot! znajdującą się tutaj.

”Witryna/Witryny” oznacza strony internetowe Kahoot!, w tym Kahoot.com, Kahoot.it, create.kahoot.it, play.kahoot.it.