Zmodyfikowano: 14 listopada 2022 r.

Warunki i zastrzeżenia Kahoot!

OŚWIADCZENIE: Niniejsza treść jest dostarczana w języku polskim wyłącznie w celach odniesienia. Oryginalny Regulamin utworzono w języku angielskim i jest to oficjalna i wiążąca wersja.

Witamy w Kahoot!

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do korzystania przez użytkownika z usług Kahoot! oraz naszej platformy i zachęcamy do ich dokładnego przeczytania. Proszę również zapoznać się z definicjami zawartymi w dolnej części niniejszej strony. Warunki oraz wszelkie związane z nimi załączniki, w tym nasza Polityka dopuszczalnego użytkowania, mające zastosowanie wytyczne i wszelkie pakiety usług stanowią umowę prawną zawartą pomiędzy użytkownikiem oraz portalem Kahoot! na korzystanie przez użytkownika z usług Kahoot! Jeśli użytkownik lub organizacja, z którą użytkownik jest powiązany, zawarli umowę firmową z portalem Kahoot!, korzystanie z usług i zasobów Kahoot! podlega umowie firmowej oraz dołączonym do niej dokumentom.

Niniejszy Regulamin określa warunki, na podstawie których użytkownik może korzystać z usług Kahoot! i konsumować zasoby. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na postanowienia niniejszego Regulaminu, użytkownik musi natychmiast przestać korzystać z Usług i Zasobów Kahoot!

Oprócz niniejszego Regulaminu nasza Polityka Prywatności i Polityka plików cookie opisują, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, które możemy gromadzić, gdy użytkownik korzysta z usług Kahoot! oraz sposób, w jaki chronimy prywatność użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące tego, w jaki sposób Kahoot! przetwarza informacje osobowe uczniów, które gromadzimy jako podmiot przetwarzający dane lub „urzędnik szkolny” w imieniu szkoły lub nauczyciela opisano w dokumencie Polityka prywatności uczniów.

Odpowiedzialne wykorzystanie i postępowanie

Ogólne

Użytkownik zgadza się wykorzystywać Usługi i Zasoby Kahoot! wyłącznie w celach zgodnych z ich przeznaczeniem oraz zgodnie z warunkami Umowy i odpowiednimi przepisami prawa. Jeżeli użytkownik będzie wykorzystywać Usługi Kahoot! w sposób naruszający Umowę lub obowiązujące przepisy prawa, możemy usunąć konto użytkownika i/lub zawiesić możliwość korzystania przez niego z Usług Kahoot!

Użytkownik odpowiada za zachowanie poufności informacji dotyczących swojego konta oraz wszelkich niepublicznych informacji uwierzytelniających powiązanych z wykorzystywaniem Usług Kahoot! Użytkownik musi bezzwłocznie powiadomić nasz zespół obsługi klienta o każdym możliwym niewłaściwym wykorzystaniu należącego do użytkownika konta, informacji uwierzytelniających lub dowolnym incydencie związanym z bezpieczeństwem i powiązanym z Usługami Kahoot!

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że informacje przekazywane podczas rejestrowania konta są precyzyjne i że użytkownik nie podał fałszywych danych osobowych albo w inny sposób nie oszukuje w kwestii swojej tożsamości w zakresie powiązanym z korzystaniem z Usług przez użytkownika. Kahoot! zastrzega sobie wszelkie prawa do podejmowania działań na drodze prawnych skierowanych przeciwko każdej osobie, która podaje fałszywe dane osobowe lub w inny sposób oszukuje w kwestii swojej tożsamości w zakresie powiązanym z korzystaniem z Usług przez daną osobę. Niezależnie od powyższego użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Kahoot! nie może zagwarantować precyzyjności wszystkich informacji przesyłanych przez wszystkich użytkowników czy tożsamości każdego użytkownika korzystającego z Usług. Nie jesteśmy zobowiązani do weryfikacji tożsamości każdego użytkownika.

Przejęcie kontroli przez administratora

Jeśli użytkownik korzysta z adresu e-mail udostępnionego przez organizację, z którą użytkownik jest powiązany (np. pracodawcę lub szkołę), aby zamówić Usługę Kahoot!, użytkownik oświadcza, że posiada uprawnienia do korzystania z domeny takiej Organizacji do wykupienia Pakietu usług jako członek danej Organizacji. Organizacja, jako właściciel domeny powiązanej z adresem e-mail użytkownika, może przejąć kontrolę i zarządzać korzystaniem z Usług Kahoot! przez użytkownika. W takim przypadku administrator wyznaczony przez Organizację może (i) kontrolować konto użytkownika i zarządzać nim, co może obejmować modyfikowanie i blokowanie dostępu oraz (ii) uzyskiwać dostęp i przetwarzać dane użytkownika, w tym zawartość komunikacji i plików. Kahoot! może poinformować użytkownika, że powiązana Organizacja przejęła kontrolę nad Usługami Kahoot! objętymi danym Pakietem usług, ale Kahoot! nie jest w żadnym stopniu zobligowane do zapewnienia takiego powiadomienia. Jeśli Organizacja zarządza korzystaniem z Usług Kahoot! przez użytkownika lub zarządza identyfikatorem tenant skojarzonym z wykupionym Pakietem usług, zapytania podmiotu danych i zapytania dotyczące prywatności należy kierować do swojego administratora. Jeśli Organizacja nie zarządza korzystaniem z Usług Kahoot! przez użytkownika lub zarządzaniem takimi identyfikatorami, zapytania podmiotu danych i zapytania dotyczące prywatności należy kierować do Kahoot! poprzez kontakt pod adresem privacy@kahoot.com.

Obowiązki rodziców i opiekunów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci

Kahoot! dostarcza pewne Usługi i Zasoby, które mogą być wykorzystywane przez dzieci. Dzieci nie uznaje się za w pełni niezależnych użytkowników Usług i Zasobów. To rodzice/opiekunowie odpowiadają, odpowiednio, za zagwarantowanie wykorzystywania Usług i Zasobów Kahoot! zgodnie z Umową oraz za ochronę bezpieczeństwa i prywatności dzieci. Oprócz ograniczania działania Usług, Kahoot! nie ma kontroli nad tym, jak rodzice/opiekunowie nadzorują wykorzystywanie przez dzieci Usług, gdyż Kahoot! nie wchodzi w bezpośrednie interakcje z dziećmi korzystającymi z Usług i Zasobów.

Prawa udzielane na licencji

Usługi i zasoby Kahoot! stanowią własność Kahoot! i licencjodawców zawartości Kahoot! (w stosownych przypadkach). Udzielamy użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, odwoływalnej licencji na korzystanie z Usług i zasobów Kahoot! (Licencja) zgodnie z Umową.

Licencja dopuszcza wykorzystywanie naszych darmowych planów usług wyłącznie do celów niekomercyjnych. Aby wykorzystywać Usługi i zasoby Kahoot! do celów zawodowych lub komercyjnych, użytkownik musi posiadać płatny pakiet usług. W żadnym przypadku użytkownik nie może wykorzystywać Kahoot! do reklamowania, marketingu lub działań handlowych, o ile nie uzyska bezpośredniej autoryzacji Kahoot! pod postacią umowy lub odpowiednich zapisów danego Pakietu usług. Użytkownik zgadza się przestrzegać postanowień Polityki dopuszczalnego użytkowania oraz wszystkich innych wytycznych dla użytkowników, które w dowolnym momencie dotyczą wykorzystywania przez użytkownika Usług i zasobów Kahoot!

Z wyjątkiem praw wyraźnie przyznanych użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy, Kahoot! nie przyznaje żadnych praw, tytułów ani udziałów do Usług lub Zasobów Kahoot!. Aby uniknąć wątpliwości, użytkownik nie może również pobierać żadnych opłat ani wymagać żadnej płatności w ramach korzystania z Usług lub Zasobów, z wyjątkiem zakresu, na który Kahoot! wcześniej wyraziło zgodę.

Marki Kahoot! stanowią wyłączną własność Kahoot! lub jej licencjodawców. Niniejsza Umowa nie nadaje użytkownikowi żadnych praw do korzystania z jakiejkolwiek marki Kahoot! w jakimkolwiek celu, czy to do celów komercyjnych, czy niekomercyjnych.

Kahoot!: Plany usług i Subskrypcje treści

Dostępne Plany usług

Usługi Kahoot! są dostępne w ramach różnych Planów usług. Nasze strony internetowe zawierają szczegółowe informacje na temat dostępnych Pakietów usług, które można podzielić na następujące kategorie:

    1. Darmowe Pakiety usług: Nasze darmowe Plany usług oferują dostęp do ograniczonego zestawu funkcji Usług Kahoot! Darmowe Plany usług można wykorzystywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.
    2. Płatne Plany usług: Nasze płatne Plany usług oferują dostęp do większej liczby funkcji i możliwości. Płatne Plany usług można wykorzystywać w środowiskach zawodowych i komercyjnych takich, jak szkolenia, ankiety i wydarzenia, zarówno dla odbiorców wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dostępne funkcje i możliwości zależą od konkretnego typu pakietu. Każdy pakiet wiąże się z ograniczeniami dotyczącymi liczby licencji i uczestników.

Plany usług różnią się w zależności od subskrybowanej Usługi Kahoot!, a zawartość i funkcje Pakietu usług mogą się różnić w zależności od czasu rejestracji oraz tego, czy rejestracja odbyła się za pośrednictwem naszej witryny internetowej, czy aplikacji. Szczegółowe informacje dotyczące różnych Planów usług są dostępne na naszej witrynie internetowej.

Planami usług można zarządzać z poziomu konta użytkownika Kahoot! Jeżeli płatny Pakiet usług wykupiono za pośrednictwem platformy dystrybucji, takiej jak Google Play lub Apple App Store, kontem trzeba zarządzać za pośrednictwem takich platform.

Subskrypcja treści

Niezależnie od wybranego Pakietu usług użytkownik może nabyć określone Subskrypcje treści na Platformie Kahoot!, takie jak Kahoot!+ AccessPass.

Subskrypcja treści daje użytkownikowi dostęp do biblioteki treści, których dobór leży w gestii Kahoot!.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści dostępne w ramach każdej Subskrypcji treści mogą ulec zmianie wyłącznie na podstawie decyzji Kahoot!, w tym bez ograniczeń w zakresie usuwania i dodawania treści lub zmiany istniejących treści.

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z treści dostępnych za pośrednictwem Subskrypcji treści tylko i wyłącznie zgodnie ze wszystkimi warunkami mającymi zastosowanie do Usług i zasobów Kahoot!, w tym m.in. Polityką dopuszczalnego użytkowania. W szczególności użytkownik nie jest uprawniony do zmiany, odsprzedaży lub udostępniania takich treści w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszym dokumencie.

Kahoot! nie sprawdza i nie może zagwarantować rzetelności, trafności, integralności, przydatności do określonego celu, dostępności lub jakości jakichkolwiek treści zawartych w Subskrypcjach treści.

Subskrypcjami treści można zarządzać z poziomu konta użytkownika Kahoot!.

Płatności, anulowania, przejście do wyższego pakietu

Ogólne

Płatne Pakiety usług i Subskrypcje treści można nabywać bezpośrednio od Kahoot! za pośrednictwem aplikacji, naszej strony internetowej, ofert stron trzecich albo poprzez podpisanie umowy firmowej z Kahoot!. Ta sekcja Regulaminu ma zastosowanie tylko w sytuacji, jeżeli użytkownik zarejestrował się do korzystania z jednego z naszych płatnych Planów usług lub Subskrypcji treści bezpośrednio za pośrednictwem naszej aplikacji lub witryny internetowej.

Użytkownik obiecuje, że informacje podane w trakcie rejestracji, szczegóły dotyczące płatności (jeżeli użytkownik zarejestrował się do subskrypcji płatnego Pakietu usług) oraz wszelkie inne przekazywane nam informacje są prawdziwe, dokładne i kompletne, a użytkownik zgadza się je zawsze utrzymywać w takim stanie. Jeśli użytkownik podał błędne lub niedokładne informacje, powinien powrócić do ekranu logowania lub poprawić takie informacje w ustawieniach konta. Użytkownik obiecuje, że nie pozwoli żadnej innej osobie na korzystanie lub dostęp do swojego konta ani jakiekolwiek inne wykorzystywanie praw nadanych użytkownikowi na mocy Umowy.

Płatności i okresu subskrypcji

Wszystkie płatne Plany usług i Subskrypcje treści należy opłacić przed rozpoczęciem każdego Okresu subskrypcji. Nie podlegają one anulowaniu oraz, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w umowie firmowej, nie podlegają zwrotowi.

Użytkownik zostanie obciążony opłatą przed uzyskaniem dostępu do płatnego Pakietu usług lub Subskrypcji treści. Po zakończeniu bieżącego Okresu subskrypcji nastąpi automatyczne odnowienie subskrypcji płatnego Pakietu usług i/lub Subskrypcji treści oraz obciążenie użytkownika opłatą za kolejny Okres subskrypcji zgodnie z zarejestrowanymi informacjami dotyczącymi płatności.

Jeżeli użytkownik nie opłaci na czas płatnego Pakietu usług, Kahoot! zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta użytkownika oraz usunięcia funkcji płatnego Pakietu usług.

Anulowanie

Jeżeli użytkownik nie chce odnowić Okresu subskrypcji dla płatnego Pakietu usług i/lub Subskrypcji treści, musi najpierw anulować dany Pakiet usług i/lub Subskrypcję treści przed zakończeniem bieżącego Okresu subskrypcji. Anulowanie zaczyna obowiązywać pierwszego dnia po ostatnim dniu bieżącego Okresu subskrypcji. Po anulowaniu dostęp użytkownika do funkcji przynależnych wyłącznie do płatnych Planów usług zostanie wstrzymany, a subskrypcja zostanie automatycznie obniżona do darmowego Planu usług dla subskrybowanych Usług Kahoot! (jeżeli jest to możliwe).

Przejście do wyższego i niższego pakietu

Użytkownik może w dowolnym momencie przejść w obrębie subskrypcji płatnego Pakietu usług do wyższego lub niższego pakietu albo wybrać inny Pakiet usług. W przypadku przejścia w obrębie subskrypcji do niższego Pakietu usług, takie przejście wejdzie w życie w dniu następującym po ostatnim dniu bieżącego okresu subskrypcji. W przypadku przejścia w obrębie subskrypcji do wyższego Pakietu usług, takie przejście wejdzie w życie natychmiast po uiszczeniu opłaty związanej z korzystaniem z wyższego pakietu.

Po zmianie planu na wyższy przez użytkownika płatny Pakiet usług będzie podlegał nowemu okresowi subskrypcji. Użytkownik otrzyma zwrot za pozostały okres w ramach poprzedniego płatnego Pakietu usług.

Zmiany cen oraz nowe Plany usług

Kahoot! może zmienić cenę płatnego Pakietu usług i/lub Subskrypcji treści. Jeżeli taka zmiana ceny będzie dotyczyć użytkownika, zacznie obowiązywać od początku następnego Okresu subskrypcji. Dalsze korzystanie z Usług Kahoot! będzie stanowić potwierdzenie akceptacji zmiany ceny. Jeśli użytkownik nie zgadza się na zmiany cen, ma prawo do odrzucenia zmiany poprzez anulowanie subskrypcji przed następnym odnowieniem Okresu subskrypcji.

Nie oferujemy żadnych zwrotów w przypadku spadku cen płatnych Pakietów usług i/lub Subskrypcji treści ani w sytuacji późniejszego zaoferowania cen promocyjnych lub zmiany zawartości lub funkcji danego Pakietu usług.

Kahoot! może zmieniać lub wymieniać nasze Plany usług. Jeśli subskrybowany Pakiet usług zostanie zmieniony lub wymieniony, subskrypcja użytkownika zostanie automatycznie przypisana do Pakietu usług odpowiadającego cenie oryginalnego pakietu, chyba że użytkownik zdecyduje się na przejście do wyższego pakietu.

Okresy próbne

Możemy, według własnego uznania, oferować okres próbny użytkownikom. Zastrzegamy sobie prawo do przerwania Okresu próbnego i zawieszenia konta w razie ustalenia, że użytkownik nie kwalifikuje się do takiego rozwiązania. Oddzielne warunki, w tym ograniczenia dotyczące dostępnych funkcji lub obszarów użytkowania, mogą mieć zastosowanie podczas korzystania z Usługi Kahoot! w wersji próbnej.

W przypadku niektórych wersji próbnych będziemy wymagać podania danych płatności, aby rozpocząć okres próbny. W takich przypadkach okres próbny zostanie automatycznie przekształcony na płatną subskrypcję wybranego Pakietu usług i/lub Subskrypcji treści, począwszy od pierwszego dnia po zakończeniu okresu próbnego. Do obciążenia użytkownika opłatami zostaną wykorzystane informacje dotyczące płatności przekazane przez użytkownika w momencie rozpoczęcia okresu próbnego. Jeżeli użytkownik nie chce dalej korzystać z wybranego Pakietu usług na bazie płatnej subskrypcji i/lub Subskrypcji treści, musi anulować subskrypcję przed końcem okresu próbnego.

Kody prepaid subskrypcji

Jeśli użytkownik otrzymał kod, do dostępu do Usługi może mieć zastosowanie oddzielny regulamin przekazany razem z Kodem, a użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie tego regulaminu.

Kody płatnych subskrypcji nabywane od stron trzecich lub za pośrednictwem innych platform (np. Google Play lub Apple App Store) podlegają polityce zwrotów takich platform. Kahoot! nie może odpowiadać za zasady stosowane przez takie platformy.

Podatki

Podane ceny nie mogą zawierać podatku lub podatku od towarów i usług (VAT), a odpowiedni podatek może zostać obliczony i dodany w momencie ukończenia transakcji oraz, w zależności od miejsca zakupu Płatnej subskrypcji, taki podatek może nie być widoczny dla użytkownika do momentu otrzymania dowodu zakupu. W niektórych jurysdykcjach prawo lokalne wymaga, aby ceny zawierały wszystkie obowiązujące podatki, w którym to przypadku zostanie to wskazane w momencie transakcji.

Aplikacje stron trzecich

Usługa Kahoot! jest zintegrowana z aplikacjami stron trzecich w celu udostępniania użytkownikowi treści, produktów i/lub usług. Korzystanie z tych aplikacji stron trzecich jest opcjonalne. Aplikacje stron trzecich mogą być objęte swoimi własnymi warunkami i zastrzeżeniami dotyczącymi użytkowania oraz zasadami dotyczącymi prywatności, a użytkownik zgadza się na związanie nimi w momencie korzystania z takich aplikacji stron trzecich, w tym m.in. YouTube; https://www.youtube.com/t/terms

Treści użytkownika

Licencja Kahoot! na Treści użytkownika

Treść użytkownika jest dostępna wyłącznie dla użytkownika, przechowywana z ograniczoną widocznością i używana przez Kahoot! wyłącznie do celu świadczenia Usług i dostarczania Zasobów. Wszystkie dane przesyłane do Usług, w tym cała Treść użytkownika, będą przechowywane w bezpieczny sposób, a dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem użytkownikowi Usług Kahoot!

Niniejszym użytkownik przyznaje Kahoot! ogólnoświatową, niewyłączną, ograniczoną licencję na dostęp, użytkowanie, przetwarzanie i wyświetlanie Treści użytkownika wyłącznie w stopniu w uzasadnionym stopniu niezbędnym dla: a) świadczenia, utrzymywania i aktualizowania Usług; b) zapobiegania lub rozwiązywania problemów związanych z usługą, bezpieczeństwem, wsparciem lub kwestiami technicznymi; c) zapewnienia zgodności z przepisami prawa; oraz d) celów wyraźnie dozwolonych przez użytkownika.

Kahoot! usunie całą Treść użytkownika z konta użytkownika po rozwiązaniu Umowy, z wyjątkiem dowolnych Publicznych treści użytkownika, względem których udzielono Kahoot! wiecznej licencji zgodnie z zapisami poniższego punktu 7.4 oraz w innych przypadkach zgodnych z Polityką prywatności Kahoot! (w stosownych przypadkach).

Odpowiedzialność użytkownika za Treść użytkownika

Użytkownik obiecuje, że, w odniesieniu do wszelkich Treści użytkownika publikowanych w Kahoot! (1) użytkownik posiada wszelkie prawa niezbędne do przesłania takiej Treści użytkownika do Usługi Kahoot! i przyznania Kahoot! powyższej licencji oraz (2) rzeczone Treści Użytkownika lub ich wykorzystywanie przez Kahoot! nie będzie stanowiło naruszenia Umowy, obowiązujących przepisów prawa ani własności intelektualnej (w tym m.in. praw autorskich), reklamy, osobowości lub innych praw innych podmiotów.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za całą Treść użytkownika opublikowaną w Kahoot!. Kahoot! nie potwierdza poprawności Treści użytkownika ani żadnej opinii zawartej w Treściach użytkownika.

Monitorowanie Treści użytkownika

O ile nie uzgodniono inaczej w oddzielnej umowie z nami zawartej, Kahoot! może analizować, monitorować, edytować lub usuwać Treści użytkownika według naszego wyłącznego uznania, ale nie ma takiego obowiązku. We wszystkich przypadkach Kahoot! zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania dostępu do dowolnych Treści użytkownika naruszających postanowienia Umowy, w tym zapisy Polityki dopuszczalnego użytkowania oraz Wytyczne redakcyjne. Usunięcie lub zablokowanie dostępu do Treści użytkownika będzie podejmowane naszą wyłączną decyzją.

Publiczne Treści użytkownika

Jeżeli użytkownik zdecyduje się upublicznić Treść użytkownika, użytkownik niniejszym udziela Kahoot! wieczystej (lub na okres dopuszczalny na mocy obowiązujących przepisów prawa), niewyłącznej, podlicencjonowanej, przenaszalnej, nieodpłatnej, nieodwołalnej, w pełni opłaconej, uniwersalnej licencji na komercjalizację, wykorzystywanie, odtwarzanie, udostępnianie opinii publicznej (np. wykonywanie lub wyświetlanie), publikowanie, tłumaczenie, modyfikowanie, tworzenie na podstawie dzieł pochodnych i rozpowszechnianie dowolnej Publicznej Treści użytkownika za pośrednictwem dowolnego nośnika, tak indywidualnie lub w połączeniu z innymi treściami lub materiałami,w jakikolwiek jakikolwiek sposób i przy użyciu dowolnych środków, metod lub technologii, znanych obecnie lub utworzonych w przyszłości. Poza prawami konkretnie przyznanymi w niniejszym dokumencie użytkownik zachowuje wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Treści użytkownika.

Bezpieczeństwo konta

Użytkownik jako twórca swojego konta Kahoot! posiada dostęp i kontrolę nad kontem Kahoot! i urządzeniami używanymi do uzyskiwania dostępu do Usługi. Aby utrzymać kontrolę nad kontem i uniemożliwić innym osobom dostęp do niego, użytkownik powinien zachowywać kontrolę nad urządzeniami używanymi do uzyskiwania dostępu do Usługi i nie ujawniać nikomu hasła, ani żadnych danych płatności (jeżeli dotyczy) powiązanych ze swoim kontem. użytkownik odpowiada za aktualizowanie i utrzymywanie dokładności przekazywanych nam informacji powiązanych z kontem. użytkownik odpowiada również za zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi i korzystaniu ze swojego konta przez osoby inne niż użytkownik. Posiadamy prawo do zablokowania konta użytkownika lub jego zawieszenia w celu ochrony użytkownika, Kahoot! lub naszych partnerów przed przeprowadzeniem lub próbą przeprowadzenia kradzieży tożsamości lub innego nieuczciwego działania.

Ochrona danych

W odniesieniu do ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z niniejszą Umową obowiązuje Umowa dotycząca przetwarzania danych dostępna tutaj.

Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy

Umowy będą obowiązywać dopóki użytkownik korzysta z darmowego lub płatnego konta Kahoot! Kahoot! może rozwiązać Umowę lub zawiesić dostęp użytkownika do Usługi Kahoot! Usługa w dowolnym momencie, także w przypadku rzeczywistego lub podejrzewanego nieautoryzowanego użycia Usługi i/lub Zasobów Kahoot! lub nieprzestrzegania warunków Umów. Jeśli użytkownik lub Kahoot! rozwiąże Umowy lub jeżeli Kahoot! zawiesi dostęp użytkownika do Usługi Kahoot!, użytkownik potwierdza, że Kahoot! nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności względem użytkownika oraz Kahoot! nie zwróci uiszczonych już płatności w pełnym zakresie dopuszczalnym obowiązującymi przepisami prawa.

Dowolna Licencja udzielona użytkownikowi na rzecz Usług i Zasobów Kahoot!, która nie została rozwiązana poprzez wygaśnięcie Pakietu usług zostanie zakończona w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.

Użytkownik niniejszym potwierdza i zgadza się, że bezterminowa licencja przyznana Kahoot! przez użytkownika w odniesieniu do Publicznych Treści użytkownika (patrz punkt 7.4) będzie kontynuowana po wygaśnięciu lub rozwiązaniu z jakiegokolwiek powodu dowolnej z Umów.

Punkty Umowy, które w sposób wyraźny lub w związku ze swoim charakterem, muszą obowiązywać po rozwiązaniu Umowy, będą obowiązywać po jej rozwiązaniu.

Gwarancja i oświadczenie

Możemy zagwarantować, że Usługi będą działać zasadniczo zgodnie z opisem Usług i Zasobów Kahoot! zawartym w naszych Witrynach internetowych. W przypadku wszystkich Planów usługi dołożymy wszelkich komercyjnie uzasadnionych starań, aby Usługi były dostępne przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem okresów zaplanowanego przestoju. Powiadomimy z wyprzedzeniem użytkownika o planowanym przestoju, który może długo trwać. W razie naruszenia jakiegokolwiek ze zobowiązań Kahoot! opisanych w tym punkcie 11, Kahoot! na własny koszt (i) dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby zniwelować rzeczony brak zgodności, a jeżeli nie będzie to możliwe do realizacji w rozsądny sposób, (ii) zmieni niezgodne części Usług i Zasobów. Kahoot! odrzuca wszelkie inne gwarancje od wymienionych w niniejszej Umowie.  Ponadto w żadnym wypadku Kahoot! nie będzie odpowiadać za aplikacje stron trzecich, w tym za awarie rzeczonych aplikacji stron trzecich.

Kahoot! nie będzie odpowiadać za naruszenie tych gwarancji, jeżeli będzie to spowodowane przez:

  1. sprzęt, oprogramowanie lub inne elementy, które nie stanowią części Usług i Zasobów;
  2. błędy lub problemy spowodowane przez sprzęt, oprogramowanie lub inne elementy, które nie są dostarczane przez Kahoot!, w tym wszelkie zmiany dokonane przez użytkownika lub strony trzecie;
  3. błędy lub problemy spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej umowy przez użytkownika;
  4. odrzucenie przez użytkownika wdrożenia jakiejkolwiek aktualizacji, zmiany, poprawki lub podobnego rozwiązania, które zapobiegłoby błędowi lub problemowi; oraz
  5. błędy lub problemy spowodowane przez strony trzecie, które nie występują w imieniu Kahoot!, w tym w odniesieniu do zmian w Usługach i Zasobach.

Ograniczenie odpowiedzialności

***W maksymalnym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, w żadnym wypadku Kahoot! jej przedstawiciele, akcjonariusze, pracownicy, agenci, dyrektorzy, podmioty zależne, podmioty stowarzyszone, następcy, cesjonariusze, dostawcy lub licencjodawcy nie odpowiadają (1) za wszelkie pośrednie, szczególne, przypadkowe, karne, przykładowe lub wynikające szkody; albo (2) jakąkolwiek utratę możliwości korzystania, danych, działalności lub zysków (bezpośrednio lub pośrednio), we wszystkich przypadkach wynikających z używania lub braku możliwości używania Usług Kahoot!, aplikacji stron trzecich lub treści aplikacji stron trzecich, niezależnie od teorii prawnych, bez względu na to, czy poinformowano Kahoot! o możliwości wystąpienia takich szkód i nawet jeżeli środek naprawczy nie spełnia swojego zasadniczego celu.  Łączna odpowiedzialność Kahoot! za wszelkie roszczenia powstałe na mocy niniejszej umowy lub w związku z nią jest ograniczona do kwot wypłaconych użytkownikowi przez Kahoot! na mocy niniejszej Umowy w ciągu dwunastu miesięcy bezpośrednio poprzedzających ostatnie zdarzenie stanowiące podstawę odpowiedzialności.

Żadne z postanowień Umowy nie nie usuwa ani nie ogranicza odpowiedzialności Kahoot! za oszustwo, fałszywe przedstawienie, zgon lub uszczerbek na zdrowiu spowodowane przez zaniedbanie oraz, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, rażące zaniedbanie.***

Terminy dotyczące firmy Apple

Oprócz powyższych punktów i niezależnie od wszelkich ustaleń pozostających w sprzeczności z Regulaminem, zapisy niniejszego punktu mają zastosowanie w odniesieniu do wykorzystywania przez użytkownika dowolnej wersji naszej aplikacji kompatybilnej z systemem operacyjnym iOS spółki Apple Inc. Apple nie jest stroną niniejszego Regulaminu i nie posiada praw własności ani nie odpowiada za aplikację. Apple nie udziela żadnej gwarancji dla aplikacji, z wyjątkiem zwrotu, jeżeli dotyczy, uiszczonej ceny zakupu. Apple nie odpowiada za konserwację ani inne usługi wsparcia dotyczące aplikacji i nie ponosi odpowiedzialności za żadne inne roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, koszty czy wydatki związane z aplikacją, w tym wszelkie roszczenia stron trzecich z tytułu odpowiedzialności za produkt, roszczenia w razie sytuacji, gdy aplikacja nie będzie spełniać jakichkolwiek stosownych wymagań prawnych lub regulacyjnych, roszczeń wynikających z ochrony konsumentów lub podobnych przepisów oraz roszczeń dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej. Wszelkie zapytania lub skargi dotyczące korzystania z aplikacji, w tym dotyczące praw własności intelektualnej, muszą być kierowane do Kahoot!. Licencja udzielona w ramach niniejszego Regulaminu jest ograniczona do nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z aplikacji przy użyciu produktu marki Apple z systemem operacyjnym iOS Apple, który stanowi własność lub jest pod kontrolą użytkownika albo w jest w stanie w inny sposób dozwolonym przez Zasady użytkowania określone Warunkach świadczenia usług sklepu App Store Apple. Ponadto użytkownik musi przestrzegać warunków wszystkich umów ze stronami trzecimi, które obowiązują użytkownika podczas korzystania z aplikacji, takie jak umowa o świadczeniu bezprzewodowych usług transmisji danych. Apple i podmioty zależne Apple jako firmy zewnętrzne są beneficjentami niniejszego Regulaminu i, po zaakceptowaniu przez użytkownika warunków zawartych w Regulaminie, będą posiadać prawo (i zostanie uznane, że zaakceptowali to prawo) do egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu wobec użytkownika jako beneficjenci niniejszego Regulaminu występujacy jako firma zewnętrzna. Niezależnie od tych praw Apple i podmiotów zależnych Apple, prawo Kahoot! do podpisywania, anulowania lub rozwiązania jakichkolwiek zmian, zrzeczeń lub ugód na mocy niniejszego Regulaminu nie podlega zgodzie żadnej strony trzeciej.

Zwolnienie z odpowiedzialności

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, użytkownik zgadza się na zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczyć Kahoot! oraz jej spółkę rodzimą i podmioty stowarzyszone, jak również ich dyrektorów, kierowników, menedżerów, pracowników, donatorów, przedstawicieli i licencjodawców przed wszelkimi szkodami, roszczeniami, wydatkami, stratami i kosztami, w tym: (1) naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez użytkownika; (2) dowolną Treścią użytkownika; (3) dowolną aktywnością użytkownika lub dowolnej innej osoby korzystającej z konta użytkownika w ramach Usług Kahoot! lub za ich pośrednictwem; oraz (4) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek przepisów prawa lub praw strony trzeciej. Zastrzegamy sobie prawo do przejęcia wyłącznej obrony wszelkich roszczeń, z tytułu których przysługuje nam zwolnienie z odpowiedzialności na mocy niniejszych Warunków. W takiej sytuacji użytkownik będzie z nami współpracować w uzasadnionym zakresie, o jaki poprosimy.

Postanowienia różne

Całość umowy

Poza zapisami niniejszego punktu lub wyraźnymi uzgodnieniami na piśmie pomiędzy użytkownikiem i Kahoot! Umowa stanowi całość warunków i zastrzeżeń uzgodnionych pomiędzy użytkownikiem oraz Kahoot! i zastępują wszelkie wcześniejsze uzgodnienia związane z kwestiami zapisanymi w Umowie, pisemnej czy ustnej.

Rozdzielność i odstąpienie od wykonania

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, w razie uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy za nieważne i nieegzekwowalne z dowolnego powodu lub w dowolnym zakresie, taka nieważność lub nieegzekwowalność pozostałych postanowień Umowy, a zastosowanie tego zapisu zostanie wyegzekwowane w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa.

Jakiekolwiek niepowodzenie Kahoot! lub beneficjenta będącego stroną trzecią do wyegzekwowania Umowy lub dowolnego z jej postanowień nie powoduje unieważnienia praw Kahoot! lub stosownego beneficjenta będącego stroną trzecią do ich egzekwowania.

Przypisanie

Kahoot! może scedować Umowę lub jakąkolwiek jej część oraz delegować dowolne ze swoich zobowiązań na mocy niniejszej Umowy. Użytkownik nie może scedować Umowy ani żadnej jej części, przenieść lub podlicencjonować praw użytkownika na mocy Umowy na żadną stronę trzecią.

Zmiany w Warunkach

Zastrzegamy sobie prawo do okresowych zmian niniejszych Warunków. Mogą być na przykład wprowadzone zmiany uwzględniające nowe produkty lub usługi, dostosowujące zapisy do wymagań prawnych lub w inny sposób lepiej dostosowujące Warunki do prowadzonej przez nas działalności. W przypadku istotnej zmiany niniejszego Regulaminu powiadomimy użytkownika o tym za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na zarejestrowane konto e-mail, w aplikacji lub za pośrednictwem powiadomienia w obrębie Usługi albo w naszych oficjalnych witrynach internetowych (stosownie do sytuacji). Użytkownik odpowiada za dokładne zapoznanie się z takim powiadomieniem. Dalsze korzystanie z usług po takich zmianach będzie stanowić potwierdzenie i zgodę na zmieniony Regulamin. Jeśli użytkownik nie chce dalej korzystać z Usług w związku z nową wersją Warunków, użytkownik może anulować Pakiet usług lub rozwiązać Umowę. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki dopuszczalnego użytkowania w dowolnym momencie i bez powiadomienia.

Prawo właściwe / jurysdykcja

Umowa podlega ustawom i przepisom prawa Norwegii bez bez względu na konflikt przepisów prawa oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Przepisy prawa Norwegii będą miały zastosowanie do wszystkich kwestii związanych z korzystaniem z Usług i zakupem wszelkich produktów lub usług za pośrednictwem Usług.

Ponadto wszelkie działania mające wyegzekwować niniejszą Umowę muszą być przedkładane w sądach zlokalizowanych w Oslo (Oslo tingrett), w Norwegii. Niniejszym użytkownik wyraża zgodę na jurysdykcję takich sądów oraz rezygnuje z wszelkich zastrzeżeń dotyczących jurysdykcji, miejsca jurysdykcji lub forum non conveniens wobec takich sądów.

Definicje

„Polityka dopuszczalnego użytkowania” oznacza obowiązującą Politykę dopuszczalnego użytkowania Kahoot dostępną tutaj.

„Administrator” oznacza wyznaczonego przez organizację użytkownika administratora konta Kahoot! użytkownika, jeżeli dotyczy.

„Umowa” to zbiorczy termin obejmujący niniejszy Regulamin, Politykę dopuszczalnego użytkowania oraz Pakiet usług i, jeżeli dotyczy, Umowę firmową lub Subskrypcję treści.

„Aplikacja” oznacza aplikacje Kahoot! na urządzenia mobilne/komputery.

„Apple” oznacza spółkę Apple Inc.

„Dzieci” oznacza dzieci w wieku do 13 lat (w USA) lub do 16 lat (poza USA).

„Kod” oznacza kod lub inną ofertę przekazaną, lub sprzedawaną przez/lub w imieniu Kahoot! umożliwiającą uzyskanie dostępu do subskrypcji płatnego Pakietu usług i/lub Subskrypcji treści.

„Subskrypcje treści” oznacza różne biblioteki treści premium dostępne do nabycia na zasadzie subskrypcji jako dodatek do wybranego przez każdego użytkownika Pakietu usług.

„Umowa firmowa” oznacza oddzielną umowę podpisaną przez Kahoot! i organizację powiązaną z użytkownikiem.

„Kahoot!+ AccessPass” oznacza Subskrypcję treści, w której znajdują się określone treści z sekcji Academy w ramach Platformy Kahoot!.

„Kahoot!” oznacza spółkę Kahoot ASA.

Marki Kahoot!” oznacza wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy towarowe, logotypy, nazwy domen oraz wszystkie inne cechy marki Kahoot!

„Licencja” oznacza licencję przyznaną użytkownikowi na mocy sekcji 3 niniejszych Warunków.

„Organizacja” oznacza organizację, z którą użytkownik jest powiązany, taką jak pracodawca.

„Platforma” oznacza witryny internetowe i aplikacje Kahoot!, gdzie dostępne są Usługi Kahoot!

„Publiczna Treść użytkownika” oznacza (gdyż niektóre Usługi Kahoot! bazują na Treściach użytkowników i wymagają przesyłania przez użytkowników swoich treści na cele Usługi) pewne Treści użytkownika (takie jak gry/quizzy Kahoot!), udostępniane przez użytkownika ogółowi społeczności, z własnej woli i poprzez aktywne użycie przycisku „opublikuj”.

„Zasoby” oznacza informacje, zasoby, usługi, produkty i narzędzia udostępniane użytkownikowi w ramach Usług Kahoot.

„Plan usług” oznacza różne plany subskrypcji, dla których dostępne są Usługi Kahoot!.

„Usługi” oznacza usługi Kahoot!, w tym dowolne oprogramowanie, subskrybowane na mocy niniejszych Warunków.

„Okres subskrypcji” oznacza czas trwania danego Pakietu usług i/lub Subskrypcji treści.

„Regulamin” oznacza ogólne warunki dotyczące korzystania przez użytkownika z Usług Kahoot!.

„Aplikacje innych firm” oznacza witryny internetowe i usługi dostarczane przez inne firmy, które są zintegrowane z Usługami i Zasobami w celu udostępniania użytkownikowi określonych funkcji, treści, produktów i/lub usług.

„Okres próbny” oznacza okresy próbne subskrypcji płatnych Pakietów usług lub Subskrypcji treści na określony czas bez płatności lub za obniżoną cenę.

„Treść użytkownika” oznacza zawartość i dane przesyłane przez użytkowników do Usługi, w tym m.in. kwizy, zdjęcia, filmy, tekst, wiadomości, informacje, informacje zwrotne użytkownika oraz wszelkie inne treści.

„Witryny internetowe” oznacza witryny internetowe Kahoot! łącznie z Kahoot.com, Kahoot.it, create.kahoot.it, play.kahoot.it.